เล่มที่ ๑ เสน่ห์สงขลา

0

Presentation Transcript

 • 1.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOKS) ชุด สงขลาบ้านเรา วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๕ ท๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๑ ตำนานเมืองสงขลา วันทา เจะแหละหมัน: เรื่อง/ภาพ
 • 2.นางวันทา เจะแหละหมัน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOKS) ชุด สงขลาบ้านเรา วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๕ ท๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๑ ตำนานเมืองสงขลา
 • 3. ในยุคข้อมูลข่าวสารการอ่านจับใจความได้เพิ่มบทบาทความสำคัญมากขึ้น สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นช่วงที่นักเรียนต้องเสาะแสวงหาความรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOKS) ชุด สงขลาบ้านเรา วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๕ ท๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งใช้ฝึกนักเรียนให้มีความสามารถค้นหาคำสำคัญและประโยคสำคัญจากเนื้อหาที่อ่าน อีกทั้งยังสามารถบอกใจความและแนวคิดได้ถูกต้อง ตลอดจนวิเคราะห์เนื้อหาที่อ่านได้ถูกต้อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOKS) ชุดนี้ มีจำนวน ๖ เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ ๑ เรื่อง ตำนานเมืองสงขลา เล่มที่ ๒ เรื่อง นกน้ำเพลินตา เล่มที่ ๓ เรื่อง สมิหลาเพลินใจ เล่มที่ ๔ เรื่อง เมืองใหญ่สองทะเล เล่มที่ ๕ เรื่อง เสน่ห์สะพานป๋า เล่มที่ ๖ เรื่อง ศูนย์การค้าแดนใต้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOKS) ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี   วันทา เจะแหละหมัน คำนำ
 • 4.สารบัญ
 • 5. บทบาทครูผู้สอน ๑. ก่อนเรียนให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายเรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOKS) ชุดสงขลาบ้านเรา ๒. ควรศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOKS) แผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาที่ต้องสอนอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนทำการสอน ๓. ตรวจสอบส่วนประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOKS) วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนนำไปสอน ๔. ในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมครูผู้สอนควรทำการดูแลอย่างใกล้ชิด หากเกิดปัญหาให้ช่วยเหลือทันที รวมทั้งอธิบายข้อสงสัยในการเรียนด้วย ๕.การสรุปบทเรียนควรเป็นกิจกรรมร่วมของนักเรียนทุกกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มสรุปตามหัวข้อ หรือประเด็นที่ครูกำหนด ๖. หลังเรียน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายเรื่องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOKS) ชุดสงขลาบ้านเรา บทบาทนักเรียน ๑. อ่านคำสั่งและการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอน ๒. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มตามที่กำหนด ๓. ในขณะที่ทำกิจกรรมหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการทำงาน ให้สอบถามหรือขอคำแนะนำจากครู ๔. ก่อนเรียนและหลังเรียนให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายเรื่อง คำชี้แจงในการใช้หนังสือ ๑
 • 6.๒ ๑. นักเรียนสามารถบอกเค้าโครงของเรื่องที่อ่านในภาพรวมได้ถูกต้อง ๒. นักเรียนสามารถจับใจความเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง ๓. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำศัพท์โดยใช้ภาษาของตนเองได้ ๔. นักเรียนสามารถย่อเรื่องให้เหลือเฉพาะประเด็นสำคัญได้ คำชี้แจงในการใช้หนังสือ
 • 7. จะเผยพจน์รจเรขเสกคำขาน เล่าตำนานเมืองสงขลาเมื่อคราหลัง ประวัติศาสตร์จารึกไว้ไม่ปิดบัง แต่คราวครั้งตั้งเมืองรุ่งเรืองมา เป็นประเทศราชชาติสยาม สมญานามเพราะพริ้ง “ซิงกอร่า” หัวเมืองใหญ่ของกรุงศรีอยุธยา ชาวประชาสุขสันต์ทุกวันวาร ๓
 • 8.๔ ชื่อของสงขลานั้นสันนิษฐาน แต่โบราณชาวอินเดียเดินเรือผ่าน เห็นเกาะหนูเกาะแมวแล้ววิจารณ์ คล้ายสัณฐานสิงโตหมอบรอบนคร จึงเรียกชื่อลือกระเดื่อง“เมืองสิงหลา” บางตำราแปลกจริงเรียก “สิงขร” บางคนว่าชื่อ “เมืองสิงหนคร” แล้วจึงกร่อนเป็น “สงขลา” พารางาม
 • 9.๕ ประวัติศาสตร์เมืองสงขลาที่จารึก ตามบันทึกกรุงเก่าชาวสยาม เป็นเมืองท่ารุ่งเรืองเลื่องลือนาม ทุกเขตคามล่องเภตราค้าขายกัน ที่ตั้งเมืองเดิมทีมีสามแห่ง เริ่มจาก “ฝั่งหัวเขาแดง” แหล่งเดิมนั่น แล้วย้ายมา “ฝั่งแหลมสน” จุดสำคัญ ปัจจุบันย้ายมาตั้ง “ฝั่งบ่อยาง”
 • 10.๖ ในครานั้นองค์ดาโต๊ะโกมอล ท่านจากจรเกาะชวาคราบาดหมาง หนีสงครามล่าเมืองขึ้นไม่คืนทาง สุดอ้างว้างกลางทะเลมาเภตรา ถึงฝั่งบ้านหัวเขาแดงแหล่งฟูเฟื่อง จึงสร้างเมืองขึ้นมาใหม่วิไลกว่า ดัดแปลงปากทางเข้าเนานาวา เป็นเมืองท่าสำคัญที่มั่นคง
 • 11. สวามิภักดิ์องค์ภูมินทร์ถิ่นสยาม บังเกิดความรุ่งเรืองดุจเมืองหงส์ พระเอกาทศรถโปรดพระองค์ ให้ดำรงข้าหลวงใหญ่ในธานี ปกครองเมืองตามแบบสุลต่าน ทุกวันวารร่มเย็นเป็นสุขศรี แต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรี ประเพณีศาสนาอิสลาม ๗
 • 12.๘ องค์ดาโต๊ะโกมอลสุลต่าน คือตำนานผู้ตั้งเมืองเรืองอร่าม พัฒนาสงขลาสง่างาม เลื่องลือนามเมืองท่าสินค้าดี ทั้งชาวจีน อินเดีย แขกฝรั่ง ต่างคับคั่งแลกเปลี่ยนเวียนมานี่ ความเจริญไหลหลั่งดั่งนที จนธานีรุ่งโรจน์โชติธนา
 • 13.๙ กาลสมัยต่อมาคราฟ้าใหม่ ท่านสุไลมานปกครองเมืองสงขลา ได้แข็งเมืองต่อต้านอยุธยา ด้วยศักดาเรืองอำนาจประกาศชัย นามพระเจ้าสงขลาองค์ที่หนึ่ง แสดงถึงความรุ่งเรืองเมืองยิ่งใหญ่ ประกาศชื่อลือก้องความเกรียงไกร ภูมิใจในเอกราชชาติยิ่งยง
 • 14.๑๐ ดำเนินงานการค้านานาชาติ อย่างองอาจดังใจใคร่ประสงค์ สร้างบ้านเมืองมั่งคั่งดั่งใจจง ไม่ต้องส่งอากรอย่างก่อนมา ก่อกำแพงปกป้องอาณาเขต ดุจเทเวศคุ้มภัยใหญ่นักหนา สร้างคันคูป้อมปืนใหญ่ไว้ตรวจตรา เมื่อภัยมาป้องกันได้ทันที
 • 15.๑๑ อันกรุงศรีอยุธยาฟ้าสยาม เมื่อทราบความเคลื่อนไหวในวิถี จัดขบวนเภตรามาต่อตี ด้วยโยธีมากยิ่งเข้าชิงชัย องค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาญฉลาดส่งกองทัพมาขับไล่ ปราบกบฏหมดสิ้นแผ่นดินไทย กาลสมัยสุไลมานถูกผลาญลง
 • 16.๑๒ ภายหลังสิ้นเมืองสงขลาหัวเขาแดง คนย้ายแหล่งอาศัยไพรระหง สร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ในแดนดง ตำแหน่งตรงเชิงเขาลำเนาไพร กลายเป็นเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน เกิดชุมชนเชิงผาชลาใส อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสมดังใจ ปลูกเรือนไม้กำบังหลังสงคราม
 • 17.๑๓ ฝ่ายพระยาจักรีผู้มีฤทธิ์ ทรงสถิตอยุธยาฟ้าสยาม อีกพระยาพิชัยราชานาม ทรงทราบความเมืองใหม่ได้ก่อมา สองพระองค์ทรงเมตตามาประสาน คัดชาวบ้านเลือกมาเป็นพระสงขลา ตั้ง “นายโยม” ให้ปกปักนครา เหล่าไพร่ฟ้าสุขเกษมเปรมฤดี
 • 18.๑๔ ล่วงเลยวันผันผ่านนานนักหนา อยุธยาสูญเสียซึ่งกรุงศรี องค์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงปรานีแต่งตั้งเจ้าพารา ให้หลวงอินทคีรีสมบัติ ปกครองรัฐรุ่งเรืองเมืองสงขลา เป็นต้นสายเจ้าเมืองต่อเนื่องมา ณ สงขลา สกุลนี้มีมานาน
 • 19.๑๕ ครั้นต่อมาเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน ต้องทุกข์ทนปัญหาเข้ามาผลาญ ขาดน้ำจืดบริโภคมาช้านาน พวกชาวบ้านเดือดร้อนกว่าก่อนมา ด้วยพื้นที่แห่งนี้เป็นเชิงเขา ครั้นนานเข้าประชากรเริ่มแน่นหนา จะขยายบ้านเมืองสุดปัญญา จำจากลาฝั่งแหลมสนด้วยจนใจ
 • 20. อพยพไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ จำนิราศแรมร้างเนินไศล พบชายหาดสะอาดตาชลาลัย เข้าอาศัยริมธารแต่นั้นมา สร้างบ้านเมืองคันคูประตูป้อม กำแพงล้อมป้อมยามงามนักหนา วางหลักเมืองเรืองรุ่งมุ่งบูชา “เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง” งามอย่างใจ ๑๖
 • 21.๑๗ ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองนี้ หลายร้อยปีไม่เคยร้างทางสดใส คือจังหวัดสงขลาประเทศไทย ชายแดนใต้ขอบขัณฑสีมา พื้นที่ชิดติดต่อต่างประเทศ คือขอบเขตมาเลเซียต่างภาษา เมืองทะเลแสนงามน้ำมีปลา เมืองสงขลาแดนดินถิ่นไทยเอย
 • 22.๑๘ คำศัพท์น่ารู้
 • 23.๑๙ คำศัพท์น่ารู้ (ต่อ)
 • 24.๒๐ แบบทดสอบท้ายเรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOKS) ชุด สงขลาบ้านเรา วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๕ ท๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๑ เรื่อง ตำนานเมืองสงขลา
 • 25.๒๑
 • 26.๒๒ เฉลยแบบทดสอบท้ายเรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOKS) ชุด สงขลาบ้านเรา วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๕ ท๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๑ เรื่อง ตำนานเมืองสงขลา
 • 27.กรมวิชาการ. คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, ๒๕๔๕. กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสงขลา. ประวัติจังหวัดสงขลา. http://www.songkhla.go.th/songkhla52/data/history.html ถวัลย์ มาศจรัส. เทคนิคและตัวอย่างการเขียนหนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ่านเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : มิติใหม่. ๒๕๓๘. นิพล รัตนพันธ์. “วรรณกรรมสำหรับเด็ก : สื่อการสอนที่ครูเขียนได้,” วารสารวงการครู. ๑(๗) : ๖๒-๖๕ ; กรกฎาคม-สิงหาคม, ๒๕๔๗. ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ. จังหวัดของเรา ๑๔ จังหวัดภาคใต้. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๓๒. ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, ๒๕๔๖. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา. http://th.wikipedia.org/wiki/ ศรีสมร ศรีเบญจพลางกูร. ประวัติศาสตร์เมืองสงขลา. สงขลา : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสงขลา, ๒๕๓๙. สกรรจ์ จันทรัตน์ และ สงบ ส่งเมือง. การเริ่มต้นและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี เมืองสงขลาเก่า. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๒. สัญญา วัชรพันธุ์. สงขลาที่ข้าเกิด. สงขลา : ม.ป.ท., ๒๕๓๘. อเนก นาวิกมูล. สมุดภาพสงขลามหาวชิราวุธ.กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๖. เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. แม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง ภาษาไทย ม.๑. กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยร่มกล้า จำกัด, ๒๕๕๑. บรรณานุกรม ๒๓
 • 28.๒๔ ประวัติย่อของผู้แต่ง ชื่อ – สกุล : นางวันทา เจะแหละหมัน เกิดเมื่อ : ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๒ สถานที่เกิด : อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ สถานที่ทำงาน : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กันยา ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ ๑๒ ถนนหมู่บ้านปาล์มสปริงส์ ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา E-Mail : krujwan2812@gmail.com ประวัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๗ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๓๐ โรงเรียนเกาะสมุย ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ. ๒๕๔๘ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หน้าที่การปฏิบัติงานปัจจุบัน ๑. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๕ - ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๓. หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๔. ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ – เนตรนารี เหล่าเสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๕. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการโรงเรียน ๖. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๗. ครูที่ปรึกษาชุมนุม “สร้างสรรค์หนังสือสวย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • 29. ผลงานดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ครูผู้ฝึกสอนทักษะการเล่านิทานพื้นบ้าน ชนะเลิศภาคใต้ (ประเภทกลุ่ม) ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ “ครูดีเด่น” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ สหวิทยาเขต “นครหาดใหญ่” พ.ศ. ๒๕๖๐ “ครูดีเด่น” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ สหวิทยาเขต “นครหาดใหญ่”   ๒๕
 • 30.