MPU13012 PENDIDIKAN ISLAM EFOLIO

1

Presentation Transcript

  • 1.  MPU13012   PENDIDIKAN ISLAM   PENILAIAN SUMATIF : EFOLIO MUHAMMAD NABIL BIN OMARDI - P01SMN21F021 MUHAMMAD SYAZWAN BIN ZAILANI - P01SMN21F032   NAMA PENSYARAH- ASMAHAN BINTI ABDULLAH
  • 2.PENGENALAN Pembelajaran ayat kefahaman dalam komponen Pengajian al-Quran merupakan sebahagian daripada kurikulum Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah yang mula dilaksanakan pada tahun 1993. Pada tahun 2002 semakan kepada Kurikulum PQS 1993 telah dibuat. Antara matlamat semakan ini ialah agar PQS yang diajar di sekolah menengah lebih berkesan dari segi penghayatan dan berfungsi sebagai benteng keagamaan dan amalan nilai-nilai budaya bangsa (Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, 2002). Ini bermakna setiap murid mesti digalakkan menghayati ilmu-ilmu yang diperolehi daripada mata muridan PQS agar ianya memberi manfaat kepada dirinya di dunia dan di akhirat dan menjadikannya hamba dan khalifah Allah yang bertaqwa.
  • 3.Matlamat yang digariskan dalam Sukatan Muridan PQS dalam kurikulum Kebangsaan adalah untuk memantapkan penguasaan ilmu melalui pembelajaran al-Quran dan al-Sunnah, dan ilmu yang berkaitan dengannya dalam memberi sumbangan kepada pembentukan dan perkembangan diri serta tamadun untuk menjadi muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh, berperibadi mulia dan bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT yang bertaqwa (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2002).
  • 4.Kandungan kurikulum Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan semasa. Hasil pembelajaran murid dinyatakan dalam bentuk perlakuan konkrit dan juga dalam bentuk penghayatan yang boleh menunjukkan penguasaan aspek kognitif (kefahaman), efektif (perasaan) dan psikomotor (amalan). Perlakuan yang perlu dikuasai murid diberi penekanan menyeluruh berdasarkan bidang-bidang berikut (Azma, 2006).
  • 5.Pengertian Akidah Ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang berkaitan keyakinan terhadap Allah swt dan sifat-sifat kesempurnaanNya. Setiap umat Islam wajib mengetahui, mempelajari dan mendalami ilmu akidah supaya tidak berlaku perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan akidah kepada Allah swt Akidah sebenar adalah akidah yang berdasarkan pada al-Quran dan As-Sunnah
  • 6.DALIL AKIDAH Yang menentukan apakah dalil itu aqli atau naqli adalah fakta dari permasalahan yang ditunjukkan untuk diimani. Apabila permasalahannya adalah fakta yang boleh diindera maka dipastikan dalilnya aqli bukan naqli. Namun jika permasalahannya tidak dapat diindera maka dalilnya adalah naqli. Dalil naqli itu sendiri diperoleh dari perkara yang boleh diindera. Maksudnya keberadaannya sebagai dalil tercakup didalam perkara yang dapat diindera. Kerana itu dalil naqli digolongkan sebagai dalil yang layak untuk diimani tergantung pada dalil aqli dalam menetapkannya sebagai dalil.
  • 7.LISAN Membaca dan memahami al quran dan hadis nabi Berzikir, bertahlil, bertasbih dan berselawat Bercakap benar Nasihat menasihati kearah kebenaran Berdoa
  • 8.PERBUATAN Menunaikan ibadat sama ada fardu atau sunat Menolong gol yang memerlukan bantuan seperti anak yatim, fakir miskin Menuntut ilmu yang berfaedah Beradab sopan dalam pergaulan Melakukan kerja yang baik seperti berniaga, bertani
  • 9.HATI Sentiasa mengingati allah s.w.t Yakin dengan pertolongan allah Ikhlas melakukan ibadah dan amal kebaikan Sangka baik terhadap allah Bercita-cita tinggi dan bertawakkal kepada allah