เล่มที่ 1

0

Presentation Transcript

 • 1.
 • 2.นวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาไทยชุด กะพ้อดินแดนอัศจรรย์ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี นางสาวมุนา โตะแวอายี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะพ้อ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี
 • 3.ประวัติส่วนตัว นาย............................. เกิดเมื่อวันที่.....เดือน............ พ.ศ........ ปัจจุบันอายุ......... ปี อยู่บ้านเลขที่..........หมู่........ ต.............อ...............จ..................
 • 4.ประวัติการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับปริญญาตรี โรงเรียน..................................... อำเภอ.................จังหวัด........................... เมื่อ พ.ศ............................ ระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัย..................................... จังหวัด........................... เมื่อ พ.ศ............................ โรงเรียน..................................... อำเภอ.................จังหวัด........................... เมื่อ พ.ศ............................ มหาวิทยาลัย..................................... จังหวัด........................... เมื่อ พ.ศ............................ 1 2 3 4 5 มหาวิทยาลัย..................................... จังหวัด........................... เมื่อ พ.ศ............................
 • 5.ประวัติการรับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนบ้านxxxxxxx อ.xxxxxx จ.xxxxxxxxxxxxxx สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาxxxxxxxxxxx
 • 6.ประวัติการรับราชการ ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู คศ.1 เมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนบ้านxxxxxxx อ.xxxxxx จ.xxxxxxxxxxxxxx สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาxxxxxxxxxxx ตำแหน่ง ครู คศ.1
 • 7.ประวัติการรับราชการ ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู คศ.2 เมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนบ้านxxxxxxx อ.xxxxxx จ.xxxxxxxxxxxxxx สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาxxxxxxxxxxx ตำแหน่ง ครู คศ.2
 • 8.หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารเสริม(นม)
 • 9.๑.๑ การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ๑ ด้านที่ การจัดการเรียนการสอน
 • 10.การจัดการเรียนการสอน ๑.๒ การจัดการเรียนรู้ ๑.๒.๑ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ๑ ด้านที่
 • 11.การจัดการเรียนการสอน ๑.๒ การจัดการเรียนรู้ ๑.๒.๒ การจัดทำแผนการเรียนรู้ ๑ ด้านที่
 • 12.การจัดการเรียนการสอน ๑.๒ การจัดการเรียนรู้ ๑.๒.๓ กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ๑ ด้านที่
 • 13.การจัดการเรียนการสอน ๑.๒ การจัดการเรียนรู้ ๑.๒.๔ คุณภาพผู้เรียน ๑ ด้านที่
 • 14.การจัดการเรียนการสอน ๑.๓ การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ๑ ด้านที่
 • 15.การจัดการเรียนการสอน ๑.๔ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ๑ ด้านที่
 • 16.การจัดการเรียนการสอน ๑.๕ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ๑ ด้านที่
 • 17.การบริหารจัดการชั้นเรียน 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน ๒ ด้านที่
 • 18.การบริหารจัดการชั้นเรียน 2.๒ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒ ด้านที่
 • 19.การบริหารจัดการชั้นเรียน ๒.๓ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือประจำวิชา ๒ ด้านที่
 • 20.การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๓.๑ การพัฒนาตนเอง ๓ ด้านที่
 • 21.การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ๓ ด้านที่ ๓.๒ การพัฒนาวิชาชีพ
 • 22.ผลงานและความภาคภูมิใจ
 • 23.ผลงานและความภาคภูมิใจ
 • 24.ผลงานและความภาคภูมิใจ
 • 25.ขอกราบขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการประเมิน ทุกท่านเป็นอย่างสูง