แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

0

Presentation Transcript

  • 1.E - Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครูผู้สอน นางสาวอัญชลี ภูมิแก้ว ขอให้โชคดี
  • 2.แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านโจทย์ของแต่ละข้อให้ละเอียด ทำความเข้า คิด วิเคราะห์ว่าโจทย์ถามอะไร ต้องการอะไร เมื่อวิเคราะห์ได้แล้ว ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว โชคดีค่ะ....... แบบทดสอบ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • 3.ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • 4.ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • 5.ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • 6.ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • 7.ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • 8.E - Book แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1