การงานอาชีพ ป.5 หน่วยที่ 6 งานธุรกิจ

1

Presentation Transcript

 • 1.หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่
 • 2.หน่วยการเรียนรู้ที่ งานธุรกิจ การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ การทำบัญชีครัวเรือน การจัดเก็บเอกสารสำคัญ การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว สมบัติสมาชิกในครอบครัว และสมบัติส่วนรวม
 • 3. ในชีวิตประจำวันทุกคนต้องใช้จ่ายเงิน เพื่อแลกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ถ้าค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการเงิน เช่น เงินไม่พอใช้มีหนี้สินเพราะกู้ยืมเงินผู้อื่น ดังนั้น ผู้ที่ทำงานและมีรายได้แล้ว ควรวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสม การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑. การทำบัญชีครัวเรือน  การทำบัญชีครัวเรือนเป็นการบันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นของครอบครัวเป็นรายวัน และเมื่อครบ ๗ วัน ก็นำมารวมเป็นรายรับ-รายจ่ายประจำสัปดาห์ เมื่อครบ ๔ สัปดาห์ จึงรวมยอดเป็นรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน  ข้อมูลจากบัญชีครัวเรือนจะบอกถึงสภาพรายรับ-รายจ่ายในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต เพื่อให้ได้สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นตามความต้องการ รวมถึงมีเงินออมเก็บไว้ใช้ในเวลาจำเป็น
 • 4.วิธีการทำบัญชีครัวเรือน ๑.๑ การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ • บัญชีครัวเรือน ประกอบด้วย วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการรับเงินหรือจ่ายเงิน รายการของรายรับ รายการของรายจ่าย จำนวนเงินรายรับ จำนวนเงินรายจ่าย จำนวนเงินคงเหลือและจำนวนเงินรวมของรายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือที่เกิดขึ้นจริงเรียงตามลำดับก่อน-หลัง ลงในแบบบันทึกหรือบัญชี ดังตัวอย่าง หมายเลข ว/ด/ป หมายถึง วัน เดือน ปีที่ได้รับเงิน หรือวัน เดือน ปีที่ได้ซื้อสิ่งของต่าง ๆ หมายเลข รายการ หมายถึง รายละเอียดของรายรับและรายจ่าย ได้แก่ รายรับ เช่น แม่ให้เงิน เงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินรางวัล รายจ่าย เช่น ชื่อสิ่งของที่ซื้อ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเล่าเรียน หมายเลข รายรับ หมายถึง จำนวนเงินที่ได้มา มีหน่วยเป็นบาทและสตางค์ หมายเลข รายจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่ใช้ไป หรือราคาของสิ่งที่ซื้อ มีหน่วยเป็นบาทและสตางค์ หมายเลข คงเหลือ หมายถึง จำนวนเงินที่มาจากรายรับหักลบออกจากรายจ่ายมีหน่วยเป็นบาทและสตางค์ รายรับ - รายจ่าย = คงเหลือ หมายเลข รวม หมายถึง จำนวนเงินในช่องรายรับทั้งหมดรวมกัน จำนวนเงินในช่องรายจ่ายทั้งหมดรวมกัน และจำนวนเงินรายรับทั้งหมดหักลบออกจากรายจ่ายเป็นเงินคงเหลือรวม
 • 5.การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ตัวอย่างการบันทึกบัญชีครัวเรือน การบันทึกบัญชีครัวเรือน ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการลงรายการและจำนวนเงิน คำนวณตัวเลขให้ถูกต้อง ไม่ลบและขีดฆ่าตัวเลขให้สกปรก เพราะจะทำให้อ่านยากและเกิดความผิดพลาดในการนำข้อมูลไปใช้ได้
 • 6.ประโยชน์ของการทำ บัญชีครัวเรือน ๑.๒ การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑. รู้ฐานะทางการเงินของครอบครัว ว่ามีรายรับ-รายจ่ายมากน้อยเท่าใด และ มีเงินออมหรือไม่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๒. เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ๓. เป็นข้อมูลที่ช่วยเตือนความจำว่า สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวได้ใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ๔. เป็นข้อมูลช่วยให้ตัดสินใจซื้อสิ่งของที่มีประโยชน์ ราคาเหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
 • 7. ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีเอกสารหลายประเภทอยู่ภายในบ้าน ซึ่งเอกสารเหล่านั้นมีความสำคัญต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว จึงต้องรู้จักเก็บรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้สูญหายและหยิบใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒. การจัดเก็บเอกสารสำคัญ ประโยชน์ของเอกสารสำคัญ ๒.๑ ใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวตนของบุคคล เพื่อติดต่อธุระกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใบขับขี่ใช้เพื่อแสดงตนกับตำรวจจราจรเมื่อทำผิดกฎจราจร บัตรประจำตัวประชาชนใช้เพื่อสมัครงาน ถอนเงินจากธนาคาร บัตรผู้ป่วยใช้เมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทะเบียนบ้านและสูติบัตรใช้ในการติดต่อกับที่ว่าการอำเภอเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชน ใช้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน เพื่อเป็นข้อมูลในตารางแผนการใช้เงินอย่างประหยัดและทำให้มีเงินออม เช่น ใบเสร็จค่านํ้าประปา ใบเสร็จค่าไฟฟ้า ใบเสร็จค่าสินค้าที่เรียงลำดับตามวันที่ที่ชำระเงิน ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบราคาและค่าใช้จ่าย
 • 8.การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ วิธีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ๒.๒ เอกสารส่วนตัว ได้แก่ บัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรผู้ป่วย บัตรห้องสมุด และใบขับขี่ ต้องนำติดตัวไปด้วยตลอดเวลา โดยใส่ไว้ในกระเป๋าเงิน และต้องระมัดระวังไม่ทำตกหล่น หรือลืมทิ้งไว้ สำหรับสมุดบัญชีเงินฝาก สูติบัตร ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และใบรับรองการศึกษาให้ใส่ในซองใส่เอกสารเก็บไว้ที่บ้าน เอกสารครอบครัว ควรเก็บใส่ซองพลาสติกมิดชิด หรือเก็บเข้าแฟ้มแล้วนำไปใส่ในตู้เก็บเอกสารที่บ้าน พร้อมทั้งบอกให้สมาชิกในครอบครัวรู้ว่าเก็บเอกสารเหล่านี้ไว้ในบริเวณใด เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน
 • 9.การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เอกสารการเงิน ควรแยกเก็บเป็นประเภท ดังนี้ (๑) สมุดคู่ฝากบัญชีธนาคาร หรือสมุดเงินฝากและเช็ค ควรรวบรวมไว้ด้วยกัน แล้วเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารและใส่กุญแจให้เรียบร้อย ถ้าสูญหายต้องรีบแจ้งความทันที (๒) ใบเสร็จรับเงิน เช่น ใบเสร็จค่าไฟฟ้า ใบเสร็จค่านํ้าประปา ใบเสร็จ ค่าโทรศัพท์ ควรแยกประเภท เรียงตามลำดับเดือน แล้วใส่ไว้ในแผงใบเสร็จ หรือแฟ้มเอกสาร และควรเก็บใบเสร็จรับเงินทุกประเภทไว้ประมาณ ๑ ปี จึงทำลายทิ้ง (๓) ใบรับประกันสินค้า คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ สัญญาบริการควรรวบรวมใส่ซองกระดาษสีนํ้าตาลหรือซองพลาสติกใส เขียนรายการระบุว่าภายในซองมีเอกสารอะไรบ้าง เพื่อความสะดวกในการค้นหา สำหรับใบรับประกันสินค้าและสัญญาบริการ เมื่อสิ้นสุดการรับประกันจึงทำลายได้ (๔) บัญชีครัวเรือน ควรรวบรวมไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือน จนถึงวันสิ้นเดือน เมื่อครบเดือนจึงรวมยอด ประมาณ ๓ เดือน จึงทำลายทิ้ง หรือเก็บไว้ระยะหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบรายจ่ายของแต่ละเดือน
 • 10.ก่อนจัดเก็บ ควรสำรวจเอกสารสำคัญของครอบครัวว่ามีกี่ประเภท จำนวนเท่าใด แล้วจึงแยกประเภทเพื่อจัดเก็บ ควรจัดเก็บโดยเรียงตามลำดับวันที่ของเอกสาร ควรเขียนบันทึกวันที่นำเอกสารออกไป หรือมอบให้กับใคร ถ้าเอกสารชำรุด ต้องรีบซ่อมแซมทันที อย่าปล่อยทิ้งไว้จนชำรุดมากหรือข้อความขาดหายไป ซึ่งจะมีผลทำให้เอกสารนั้นนำไปใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ เอกสารใดที่หมดอายุการใช้งาน เมื่อเลิกใช้แล้วควรทำลายทิ้งไป เช่น บัตรประจำตัวนักเรียน ใบรับประกัน บัตรห้องสมุด ใบขับขี่ การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ๒.๓
 • 11.การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ สมบัติส่วนตัว สมบัติที่ใช้เฉพาะคนเดียวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น เอกสารส่วนตัว ของใช้ส่วนตัว เงินส่วนตัว สมบัติสมาชิกในครอบครัว สมบัติที่สมาชิกในครอบครัวใช้ร่วมกัน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านและบริเวณบ้าน สมบัติส่วนรวม สมบัติที่สมาชิกในท้องถิ่น สมาชิกในชุมชน และคนในประเทศใช้ร่วมกัน เช่น สวนสาธารณะ ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ถังขยะสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ ถนนสาธารณะ สถานที่ราชการ วัด  สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราล้วนมีคุณค่าในตนเอง ถ้ารู้จักวิธีใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นยาวนาน  สมบัติแบ่งตามความเป็นเจ้าของได้ ๓ ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ ๓. การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว สมบัติสมาชิก ในครอบครัว และสมบัติส่วนรวม
 • 12.ศึกษาคู่มือการใช้งานแล้วปฏิบัติตาม โดยใช้อย่างทะนุถนอม ระมัดระวัง และเก็บรักษาอย่างถูกวิธี หมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานและการชำรุดอยู่เสมอ ซ่อมแซมทันทีที่ชำรุด ถ้าไม่มีความรู้ในการซ่อมแซม ให้ว่าจ้างช่างซ่อมมาซ่อมแซมให้ ทำความสะอาดและบำรุงรักษา ไม่ขีดเขียนหรือทำให้สกปรก การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หลักการดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว สมบัติสมาชิกในครอบครัวและสมบัติส่วนรวม ๓.๑ การปัด กวาด เช็ดถูบ้าน ที่อยู่อาศัยร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เป็นการดูแลรักษาสมบัติสมาชิกในครอบครัว
 • 13.การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประโยชน์ของการดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว สมบัติสมาชิกในครอบครัว และสมบัติส่วนรวม ๓.๒ สมบัติส่วนตัว สมบัติสมาชิกในครอบครัว และสมบัติส่วนรวม มีสภาพน่าใช้งานอยู่เสมอ สมบัติส่วนตัว สมบัติสมาชิกในครอบครัว และสมบัติส่วนรวม มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยไม่ชำรุดหรือเสียหาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสมบัติส่วนตัว สมบัติสมาชิกในครอบครัวและประหยัดค่าซ่อมแซม หรือค่าบำรุงรักษาสมบัติส่วนรวม