สื่อการสอน_หน่วย1_การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

0

Presentation Transcript

 • 1.ตัวชี้วัด การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ รวบรวม ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 • 2.ไม่ใช้งาน Wi-Fi สาธารณะ เก็บหลักฐานการสั่งซื้อ ตรวจสอบการจดทะเบียนร้านค้า ตรวจสอบประวัติการฉ้อโกง เพราะเหตุใดจึงต้องนำข้อมูลที่รวบรวมได้ไปประมวลผลก่อนนำมาใช้ การซื้อสินค้าออนไลน์อย่างปลอดภัย อุปกรณ์ วิธีการ
 • 3.การรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ การสอบถามทางโทรศัพท์ การใช้แบบสอบถาม การสังเกต เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้เก็บรวบรวม ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูล ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยการรวบรวมข้อมูล แบบปฐมภูมิสามารถทำได้ หลายแบบ ดังนี้ ข้อมูลปฐมภูมิ การรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ โดยเมื่อพิจารณาประเภท ข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลแล้ว สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 • 4.การรวบรวมข้อมูล เป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้แล้ว โดยผู้อื่น ซึ่งก่อนที่จะนำข้อมูลมาใช้ จะต้องพิจารณาคุณภาพของข้อมูลก่อนว่า ถูกต้องตามความต้องการและทันสมัยหรือไม่ โดยการรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลทุติยภูมิ การค้นหาข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุด การค้นหาข้อมูลจากความรู้บนอินเทอร์เน็ต
 • 5.เป็นการจัดการกับข้อมูล เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยการประมวลผลข้อมูลสามารถ แบ่งตามอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ 3 ประเภท ดังนี้ การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยมือ การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรกล การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
 • 6.Process Input Output การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนในการประมวลผล 3 ขั้นตอน ดังนี้ การประมวลผลข้อมูล
 • 7.1. การประมวลผลแบบแบตช์ การประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์นั้นมีวิธีการประมวลผลข้อมูล 2 วิธี ดังนี้ เป็นการประมวลผลโดยการรวบรวมข้อมูลไว้ระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล โดยที่ จะต้องมีการกำหนดช่วงเวลาที่ใช้ในการประมวลผลอย่างชัดเจน เช่น ระบบการคำนวณดอกเบี้ยของธนาคาร ที่จะคำนวณทุก 6 เดือน การประมวลผลข้อมูล
 • 8.2. การประมวลผลแบบอินเทอร์แอ็กทิฟ เป็นการประมวลผลที่คอมพิวเตอร์จะประมวลผลและให้ผลลัพธ์ในทันที โดยในปัจจุบันมี 2 ประเภท ดังนี้ เป็นการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยตรง โดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับเครื่องประมวลผล เช่น การทำธุรกรรมการเงินด้วยเครื่องอัตโนมัติ เป็นการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทันที นิยมใช้ร่วมกับการประมวลผลแบบออนไลน์ เช่น การแสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก การประมวลผลออนไลน์ การประมวลผลแบบทันที การประมวลผลข้อมูล
 • 9.
 • 10.การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มีกรรมวิธีหลายวิธี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยกรรมวิธีในการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ การคำนวณ การจัดเรียงข้อมูล การสรุปผล การสำรองข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การรวมข้อมูล การทำรายงาน การบันทึก การปรับปรุงข้อมูล การสำเนาข้อมูล การกู้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การบีบอัดข้อมูล
 • 11.การประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนในการประมวลผล 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1.การเตรียมเพื่อนำเข้าข้อมูล ลงรหัสข้อมูล ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล แยกประเภทข้อมูล บันทึกข้อมูลลงสื่อ 2.ประมวลผลข้อมูล 3.การนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์และแสดงผลข้อมูล
 • 12.การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word, Microsoft Access ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Google Docs, Google Sheets ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เช่น Microsoft Excel ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาโดยพาะ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลทางการแพทย์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
 • 13.การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูล ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลในปัจจุบันมีให้เลือกใช้จำนวนมาก เช่น ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการสร้างภาพ 3 มิติ ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างภาพอินโฟกราฟิก
 • 14.การนำข้อมูลที่รวบรวมได้ไปประมวลผลก่อนนำมาใช้งานด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การประมวลผลด้วยมือ การประมวลผลด้วยเครื่องจักรกล หรือการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ล้วนเป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด และหลังจากที่ได้ข้อมูลมา จึงนำข้อมูลนั้นมานำเสนอ ด้วยซอฟต์แวร์นำเสนอต่าง ๆ ตามต้องการ