สื่อการสอน_หน่วย2_การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน

0

Presentation Transcript

 • 1.ตัวชี้วัด ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบขั้นตอนการทำงาน และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
 • 2.การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ออกแบบโดยใช้ภาษาธรรมชาติ 1 “เป็นการใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่ายเพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม” 1 เริ่มการทำงาน โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม 2 นำเข้าข้อมูลความกว้าง 3 นำเข้าข้อมูลความยาว 4 คำนวณ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม = กว้าง x ยาว 5 แสดงผลพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม 6 จบการทำงาน
 • 3.การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ออกแบบโดยใช้รหัสจำลอง (Pseudo Code) “เป็นการใช้ภาษาที่มีโครงสร้างกระชับ และไม่ขึ้นกับภาษาของโปรแกรมใด” 2 โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม 1 Start 2 INPUT width 3 INPUT length 4 COMPUTE area = width*length 5 OUTPUT area 6 STOP
 • 4.การออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ออกแบบโดยใช้ผังงาน (Flowchart) “เป็นการใช้สัญลักษณ์ เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม” 3 โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม START width length area = width*length area STOP
 • 5.
 • 6.Mu เป็นโปรแกรมสำหรับใช้เขียนภาษา Python เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เขียนโปรแกรม สามารถดาวโหลดได้ที่ https://codewith.mu/ Mu คืออะไร ? การเขียนโปรแกรมภาษา Python
 • 7.การเขียนโปรแกรมภาษา Python ฟังก์ชันคำสั่งแสดงผลทางหน้าจอ firstName = “Somchai” print(“My name is %s” %firstName) ใช้รูปแบบ print (ข้อมูลที่มีการแทรกรหัสรูปแบบข้อมูล) การใช้งานฟังก์ชัน 1 print(“My name is Somchai”) ใช้รูปแบบ print(ข้อมูล)
 • 8.การเขียนโปรแกรมภาษา Python การใช้งานฟังก์ชัน ฟังก์ชันคำสั่งรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ 2 name = input(“Enter your name : ”) การใช้ฟังก์ชัน input ( ) print(“Your name is %s” %name) การใช้ฟังก์ชัน input ( ) ร่วมกับรหัสควบคุมข้อมูล
 • 9.การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานตามโครงสร้าง โครงสร้างการทำงานแบบเรียงลำดับ “โปรแกรมทำงานต่อเนื่องกันเป็นเส้นตรงจากบนลงล่าง” ต้องการใช้โปรแกรมภาษาไพทอนเพื่อคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยม โดยการรับค่าความกว้างและความยาว แล้วแสดงผลพื้นที่ที่คำนวณได้ออกทางจอภาพ ดังนี้ โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม +++++++++++++++++++++++++++ ป้อนความกว้าง (ซม.) : <> ป้อนความยาว (ซม.) : <> +++++++++++++++++++++++++++ คำนวณพื้นที่ได้ : <> ตร.ซม. ตัวอย่าง 1
 • 10.การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานตามโครงสร้าง วิธีคิด สามารถออกแบบโดยใช้ภาษาธรรมชาติ รหัสจำลอง หรือผังงานก็ได้ ออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 1 START width length area = width*length area STOP
 • 11.การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานตามโครงสร้าง เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานด้วยภาษาไพทอน 2 วิธีคิด print(“ โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม ”) print(“+++++++++++++++++++++++++++++”) width = float(input(“ป้อนความกว้าง (ซม.) :”)) length = float(input(“ป้อนความยาว (ซม.) :”)) area = width * length print(“+++++++++++++++++++++++++++++”) print(“คำนวณพื้นที่ได้ : %.2f ตร.ซม.” %area)
 • 12.การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานตามโครงสร้าง if เงื่อนไข : คำสั่งการทำงาน คำสั่งการทำงาน ... คำสั่งการทำงาน คำสั่งการทำงาน ... เงื่อนไข False คำสั่ง True “โปรแกรมมีกระบวนการตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมี 3 ลักษณะ” 2 โครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำ 2.1 แบบ Single Selection
 • 13.การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานตามโครงสร้าง if เงื่อนไข : คำสั่งการทำงาน คำสั่งการทำงาน ... else : คำสั่งการทำงาน คำสั่งการทำงาน ... คำสั่ง เงื่อนไข False True คำสั่ง 2.2 แบบ Double Selection คำสั่ง
 • 14.การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานตามโครงสร้าง if เงื่อนไขที่ 1 : คำสั่งการทำงาน 1 ... if เงื่อนไขที่ 2 : คำสั่งการทำงาน 2 ... else : คำสั่งการทำงาน N ... เงื่อนไข 1 False True เงื่อนไข 2 True คำสั่ง N False 2.3 แบบ Multiple Selection คำสั่ง 1 คำสั่ง 2