สื่อการสอน_หน่วย4_การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

0

Presentation Transcript

 • 1.ตัวชี้วัด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
 • 2.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อำนวยความสะดวก เป็นแหล่งความบันเทิง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย จัดการทรัพยากรต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 3.โทษจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาการติดเกม ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาสังคมเสื่อมโทรม ปัญหาอาชญากรรมข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 4.การปฏิบัติตนเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม แจ้งผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่โอนเงินให้ผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อมีการนำผลตอบแทนมาจูงใจ ติดตั้งโปรแกรมบล็อกเว็บไซต์แปลกปลอมและตั้งค่าความปลอดภัย การพนันหรือสื่อลามกอนาจาร
 • 5.การปฏิบัติตนเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว หรือคนรู้จัก แก่ผู้อื่น ไม่เปิดอ่านอีเมลหรือข้อความจากคนไม่รู้จัก เมื่อพบข้อความข่มขู่ คุกคาม หรือการให้โอนเงิน ให้รีบแจ้งผู้ใหญ่ทันที การหลอกลวงหรือข่มขู่
 • 6. ความรับผิดชอบต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย ไม่แจกจ่ายข้อมูลส่วนตัว ไม่เข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม หมั่นตรวจสอบดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของตนเอง ไม่พยายามใช้งานบัญชีผู้อื่น ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ไม่หลอกลวงข่มขู่ด้วยข้อมูลใด ๆ ไม่ส่งต่ออีเมลหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ไม่เข้าถึงเครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่เปิดอีเมลหรือไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จัก ไม่นำข้อมูลขององค์กรไปเผยแพร่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง 1 ความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น 2 3 ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • 7.
 • 8.ทรัพย์สินทางปัญญา “ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์” สิทธิบัตร 2 ลิขสิทธิ์ 1
 • 9.ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ 1 “สิทธิที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้น” ทำซ้ำหรือดัดแปลงใหม่ เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ
 • 10.ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ 1 ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ ? 1 ผู้สร้างสรรค์งาน 2 ผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง 3 ผู้ว่าจ้าง ในกรณีว่าจ้างผู้อื่นสร้างสรรค์งาน 4 ผู้ดัดแปลง 5 หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่น 6 ผู้รับโอนลิขสิทธิ์
 • 11.ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ 1 การได้มาซึ่งสิทธิ์ สิทธิ์ในลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันที นับตั้งแต่สร้างสรรค์ผลงาน โดยไม่ต้องจดทะเบียน มีอายุการคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์คนสุดท้ายเสียชีวิต ให้ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติแก่ทายาท
 • 12.ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร 2 “หนังสือที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์” 1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 อนุสิทธิบัตร (การประดิษฐ์ที่มีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย) อายุ 20 ปี อายุ 10 ปี อายุ 6 ปี
 • 13.ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร 2 เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น มีประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
 • 14.ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร 2 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไม่ได้ จุลชีพ พืช สัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรค
 • 15.ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร 2 เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือหัตถกรรมได้ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน