สื่อการสอน-หน่วย1_ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา

0

Presentation Transcript

  • 1.หน่วยการเรียนรู้ที่ ตัวชี้วัด ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย 1
  • 2.อัลกอริทึม (Algorithm) กระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจน อัลกอริทึมมีขั้นตอน ดังนี้ ? ทำความเข้าใจปัญหา คิดวิธีการแก้ปัญหา (อาจมีหลายวิธี) เรียงลำดับขั้นตอนก่อนและหลังในแต่ละวิธีการ ทบทวนขั้นตอนใน แต่ละวิธีการอีกครั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนในแต่ละวิธีการ เลือกวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา 1 2 3 4 5 6
  • 3.การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ (Natural Language) การใช้ข้อความแสดงขั้นตอนการทำงาน มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ลำดับ และขั้นตอนการทำงาน 1 เตรียมส่วนประกอบ และอุปกรณ์ 1 หม้อ ไข่ น้ำ เติมน้ำในหม้อ ใส่ไข่ลงไป 2 นำหม้อตั้งบนเตา เปิดไฟ 3 เมื่อน้ำเดือดจับเวลาอีก 4 นาที ปิดไฟ 4 นำไข่ที่ต้มสุกแล้วออกจากหม้อ 5 การต้มไข่
  • 4.การอธิบายด้วยรหัส เราสามารถกำหนดรหัสจำลองขึ้นเองได้ การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองหรือซูโดโค้ด (Pseudocode) 2 รหัสจำลองสำหรับการเดินทาง รหัสจำลอง ความหมาย เดินไปทางขวา เดินไปทางซ้าย เดินขึ้นข้างบน เดินลงข้างล่าง เดินตรงแล้วเลี้ยวขวา เดินตรงแล้วเลี้ยวซ้าย เดินขึ้นข้างบนไปทางขวา เดินขึ้นข้างบนไปทางซ้าย จำไว้นะ..... สัญลักษณ์นี้ ให้เดินไปทางซ้าย
  • 5.VDO Clip การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต (Flowchart)