สื่อการสอน_หน่วย4_แอปพลิเคชัน

0

Presentation Transcript

 • 1.ตัวชี้วัด พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แอปพลิเคชัน
 • 2.ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้าง ? แอปพลิเคชัน
 • 3.เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things เป็นแนวคิดการทำอุปกรณ์หลากหลายชนิด ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น อุปกรณ์เหล่านี้สามารถเก็บข้อมูล ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน และทำงานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อื่น ๆ
 • 4.Smart Device Cloud Computing Dashboard องค์ประกอบของเทคโนโลยี IoT เป็นอุปกรณ์ชาญฉลาด ที่มีส่วนประกอบของหน่วยประมวลผล เช่น ไมโครโพรเซสเซอร์ เป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล หรือเป็นหน่วยประมวลผลกลางที่รับข้อมูลจาก Smart Device และส่งต่อไปยังผู้ใช้งาน เป็นส่วนที่ใช้แสดงผลและควบคุม การทำงานของผู้ใช้โดยอาจจะอยู่ ในรูปแบบของอุปกรณ์ หรือแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์
 • 5.ตัวอย่างอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยี loT อุปกรณ์ที่เราสามารถนำมาใช้สำหรับเทคโนโลยี loT สามารถเลือกได้หลากหลายประเภท ได้ดังนี้ เซ็นเซอร์ เป็นชุดอุปกรณ์ วงจร หรือระบบที่ทำหน้าที่ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ หรือลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบวัตถุเป้าหมาย เช่น เซ็นเซอร์วัดระยะทางที่ใช้เสียงสะท้อนกลับในการคำนวณระยะทาง คอมพิวเตอร์แบบฝัง เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมต่าง ๆ ลงบนตัวอุปกรณ์ได้ ซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เช่น บอร์ด Raspberry Pi ที่เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบฝังชนิดหนึ่ง ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคอมพิวเตอร์แบบฝัง แต่ไม่มีระบบปฏิบัติการ เช่น บอร์ด micro:bit ที่เป็นบอร์ดที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ด้านหลัง ด้านหน้า
 • 6.ตัวอย่างการนำ เทคโนโลยี loT มาใช้งาน การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมีหลากหลายรูปแบบ เช่น Smart Home เป็นการนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการ และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนได้ทั้งจากภายในบ้านและนอกบ้าน Smart Car เป็นรถยนต์ที่มีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายไว้ในตัวรถ ทำให้รถยนต์สามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งต่าง ๆ ได้เองอัตโนมัติ Smart Farm เป็นระบบช่วยส่งเสริมการทำการเกษตรให้มีความแม่นยำและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยมีการนำเซ็นเซอร์ ระบบควบคุมหุ่นยนต์ และอินเทอร์เน็ตมาใช้งานร่วมกันในการทำการเกษตร
 • 7.การพัฒนาแอปพลิเคชัน โปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ มีการออกแบบมาเพื่อใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1 ระบบปฏิบัติการที่เป็นตัวรองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์เทคโนโลยี ระบบไอโอเอส (IOS) ระบบแอนดรอยด์ (Android) 2 โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อความบันเทิง เพื่อการศึกษา แอปพลิเคชันระบบ แอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้
 • 8.ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน กำหนดปัญหาจากการดำเนินงาน ในปัจจุบัน กำหนดปัญหา 1 ประเมินว่าสามารถทำ แอปพลิเคชันได้สำเร็จหรือไม่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ ศึกษาและกำหนดความต้องการ ในการใช้แอปพลิเคชัน 3 วิเคราะห์ความต้องการแอปพลิเคชัน ออกแบบให้ผู้ใช้งานใช้งานได้สะดวกสบายที่สุด ออกแบบแอปพลิเคชัน 4 ลงมือเขียนโปรแกรมคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ พัฒนาแอปพลิเคชัน 5 ทดสอบการทำงานแต่ละฟังก์ชัน ว่าทำงานถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอย่างไร ทดสอบ 6 ทำคู่มือการติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชัน จัดทำเอกสาร 7
 • 9.ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้กันในปัจจุบัน ด้านการศึกษา สื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น แอปพลิเคชัน Kahoot! , Plickers แอปพลิเคชัน Kahoot! แอปพลิเคชัน Plickers
 • 10.ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้กันในปัจจุบัน ด้านความบันเทิง สื่อที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดของผู้ใช้งาน เช่น แอปพลิเคชัน JOOX Music , Youtube แอปพลิเคชัน JOOX Music แอปพลิเคชัน Youtube
 • 11.ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ใช้กันในปัจจุบัน ด้านการแพทย์ สื่อที่ช่วยดูแลและให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น แอปพลิเคชัน H4U, DoctorME แอปพลิเคชัน H4U แอปพลิเคชัน DoctorME
 • 12.VDO
 • 13.แอปพลิเคชัน เป็นโปรแกรมที่ใช้อำนวยความสะดวก ซึ่งแต่ละระบบจะมีผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน ให้ตรงกับความต้องการ แอปพลิเคชันบางอย่างอาจส่งผลเสียจากการ เสียเงินเพื่อซื้อแอปพลิเคชันนั้นมาใช้ โดยไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ เราควรเลือกใช้แอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ