กิจกรรมสมาคม_ฯ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕

0

Presentation Transcript

 • 1.
 • 2. คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ และ นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ๒๕๖๔
 • 3. คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 • 4.กิจกรรมสมาคม​ฯ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ และ กิจกรรมสมาคม จนถึงปัจจุบัน
 • 5.ประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ
 • 6.อักษรสัมพันธ์ ฉบับ ปีที่ ๓๕ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕
 • 7.ขอบคุณนิสิตเก่าอักษรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมทำบุญวันเกิดกับสมาคมฯ ๖๘๔,๙๑๘.๖๘ บาท สมาคมฯ มอบเงินทุนอาหารกลางวัน ให้นิสิตอักษรศาสตร์ ๕๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๑๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๕) เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท เทอมต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕) ๑๗๐,๐๐๐.- บาท สำหรับเทอมปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สมาคมเตรียมมอบทุนอาหารกลางวันให้แก่นิสิต โดยรอให้ กรรมการฝ่ายกิจการนิสิตแจ้งรายละเอียด
 • 8.สมาชิกสมาคม ปี ๒๕๖๕ หมายเลขสมาชิกล่าสุด ส. ๓๓๐๘
 • 9.ทำบุญวันเกิด
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • 20.อักษรสัญจร
 • 21.โครงการ เสียงอักษร และ อักษรสื่อชีวิต
 • 22. อบรมอาสาสมัครเสียงอักษร ที่คณะฯ การอบรมอาสาสมัครเสียงอักษร ที่คณะฯ
 • 23.Arts CU Market 2022
 • 24.พิธีเปิดงาน
 • 25.สนุก อบอุ่น ใน Arts CU Market 2022
 • 26.กล่องรอดตาย สนอจ. รับบริจาคจากนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ มอบเงินร่วมโครงการ
 • 27.I’mpossible Run วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ
 • 28.