เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4 หน่วยที่ 3

0

Presentation Transcript

 • 1.เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่
 • 2.การใช้ซอฟต์แวร์ ประมวลคำ การใช้ซอฟต์แวร์ ตารางทำงาน การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์ การรวบรวมข้อมูล การรวบรวม ข้อมูลและ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ การนำเสนอข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ แผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ 3
 • 3.การรวบรวมข้อมูล มนุษย์มีการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลมาอย่างยาวนาน ในสมัยโบราณยังไม่มีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ดีพอ มนุษย์รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการจำแล้วบันทึกไว้ด้วยการแกะสลัก เขียนบนพื้นดิน เขียนบนก้อนหิน ต่อมาเมื่อมีการประดิษฐ์กระดาษขึ้นมาใช้งาน ทำให้การจดบันทึกรวบรวมข้อมูลง่ายขึ้น มีสมุดสำหรับจด มีหนังสือสำหรับอ่าน และปัจจุบันข้อมูลหลาย ๆ ชนิด สามารถบันทึกได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเปรียบเทียบการรวบรวมข้อมูลในสมัยโบราณกับปัจจุบัน
 • 4.การรวบรวมข้อมูล ปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ หากเราสนใจข้อมูลเรื่องใด เราควรกำหนดหัวข้อขึ้นมาก่อน แล้วรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เช่น การสอบถาม หนังสือ อินเทอร์เน็ต ในแต่ละวันจะมีข้อมูลเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ และไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนั้น นักเรียนควรเลือกข้อมูลที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น การรวบรวมข้อมูลโดยการจดบันทึก
 • 5.การรวบรวมข้อมูล ในการรวบรวมข้อมูลเราควรประมวลผลข้อมูลเสียก่อน เพื่อให้นำข้อมูลมาใช้ หรือค้นหาได้ง่ายขึ้น การประมวลผลข้อมูลนี้อาจใช้วิธีเปรียบเทียบ เรียงลำดับ จัดกลุ่ม หากเรามีข้อมูลหลายประเภท เราอาจนำข้อมูลประเภทเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน หากเรามีข้อมูลในลักษณะตัวเลข เราอาจใช้ตัวเลขเรียงลำดับของข้อมูล เพื่อให้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ตัวอย่างที่ 1 เรื่องที่น่าสนใจ คือ สิ่งมีชีวิต ชื่อสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจ ได้แก่ สุนัข ต้นมะลิ ต้นมะพร้าว ต้นกุหลาบ แมว กระต่าย ในการรวบรวมข้อมูลเราอาจจัดกลุ่มระหว่างพืชกับสัตว์จะทำให้เราหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น เช่น
 • 6.การรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ 2 เรื่องที่สนใจ คือ ของใช้ประจำตัว ชื่อของใช้ของเรา ได้แก่ สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด ช้อน แปรงสีฟัน หนังสือเรียน กางเกง เสื้อ จาน รองเท้า ยางลบ ในการรวบรวมข้อมูลเราอาจจัดกลุ่มเป็นอุปกรณ์การเรียน ของใช้ เครื่องแต่งกาย
 • 7.การรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลที่มีข้อมูลหลายรายการ และแต่ละรายการมีรายละเอียดของข้อมูลย่อย การนำเสนอข้อมูลแบบตารางจะทำให้นำข้อมูลมาใช้งานได้ง่ายขึ้น ตัวอย่าง ราคาอุปกรณ์การเรียน การรวบรวมข้อมูลมีวิธีการใดบ้าง และผู้รวบรวมข้อมูลควรใช้วิธีการที่หลากหลาย เพราะเหตุใด คำถามสำคัญ
 • 8.กิจกรรมที่ รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 0 3.1 นักเรียนเลือกทำกิจกรรมใด เพราะเหตุใดจึงเลือกทำกิจกรรมนี้ ? วัตถุประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลได้ วัสดุอุปกรณ์ สมุดสำหรับจดบันทึก หรือแบบฝึกหัด 1 เล่ม ปากกา 1 ด้าม นักเรียนเลือกทำกิจกรรม 1 กิจกรรม ดังนี้ นักเรียนเดินทางไปโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง บันทึกค่าใช้จ่ายแต่ละวันเป็นเวลา 1 เดือนในรูปแบบตาราง นักเรียนเขียนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลคะแนนแต่ละวิชาของตนเองในภาคการศึกษานี้ เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย นักเรียนเขียนรูปแบบการเก็บข้อมูลของเพื่อนแต่ละคน เช่น ชื่อเล่น วันคล้ายวันเกิด สิ่งที่ชื่นชอบ เพื่อให้ค้นหาได้ง่าย หากนักเรียนต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ในโรงเรียน นักเรียนจะมีวิธีการรวบรวมและบันทึกอย่างไร วิธีปฏิบัติ
 • 9.การนำเสนอข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบ การรวบรวมข้อมูลนั้นเราอาจได้ข้อมูลมาหลายรูปแบบ หลายลักษณะ ดังนั้น เมื่อต้องการนำเสนอข้อมูลที่ได้มาจะต้องประมวลผล และเลือกวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม ตัวอย่างที่ 1 นักเรียนออกไปสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อน ๆ ที่เล่นกีฬาอยู่ในสนาม นักเรียนอาจประมวลผลข้อมูลที่ได้โดยการจัดกลุ่ม แล้วหาผลรวม เช่น เพื่อนที่เล่นฟุตบอล มีจำนวน 18 คน เพื่อนที่วิ่งเล่น มีจำนวน 6 คน
 • 10.การนำเสนอข้อมูล ตัวอย่างที่ 2 นักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขวดน้ำที่ทิ้งในโรงเรียนเพื่อนำมาประดิษฐ์ของเล่น นักเรียนอาจเดินสำรวจและเก็บขวดเปล่าทั้งหมด แล้วจึงเปรียบเทียบเพื่อแยกขวดที่สามารถนำมาทำสิ่งประดิษฐ์ได้ โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่ม เช่น นอกจากนี้ นักเรียนยังนำเสนอข้อมูลในลักษณะของแผนภูมิแท่งได้เช่นกัน ขวดที่ใช้ไม่ได้ มีจำนวน 30 ใบ ขวดที่ใช้ได้ แบ่งเป็น ขวดขนาดใหญ่ มีจำนวน 8 ใบ ขวดขนาดกลาง มีจำนวน 12 ใบ ขวดขนาดเล็ก มีจำนวน 42 ใบ
 • 11.วิธีปฏิบัติ หากมีผลไม้ ดังนี้ กิจกรรมที่ เพื่อนรู้ใจ 0 3.2 วัสดุอุปกรณ์ วัตถุประสงค์ ออกแบบวิธีการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจได้ สมุดสำหรับจดบันทึก หรือแบบฝึกหัด 1 เล่ม ปากกา 1 ด้าม นักเรียนสำรวจข้อมูลจากเพื่อนในชั้นเรียนว่าเพื่อนแต่ละคนชอบรับประทานผลไม้ชนิดใด โดยสามารถเลือกผลไม้ที่ชอบมากที่สุดได้เพียง 1 ชนิด จากนั้นนักเรียนคิดรูปแบบการนำเสนอข้อมูล
 • 12.นักเรียนสำรวจข้อมูลจากเพื่อนในชั้นเรียนว่าเพื่อนแต่ละคนชอบรับประทานผลไม้ชนิดใด โดยสามารถเลือกผลไม้ที่ชอบมากที่สุดได้เพียง 1 ชนิด จากนั้นนักเรียนคิดรูปแบบการนำเสนอข้อมูล การนำเสนอข้อมูลผลไม้ที่เพื่อนในชั้นเรียนชอบรับประทาน อธิบายได้ว่าอย่างไร รูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่นักเรียนเลือก มีข้อดีอย่างไร ? ?
 • 13.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คอมพิวเตอร์สามารถนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้มากมาย รวมทั้งการบันทึกและการนำเสนอข้อมูล แต่การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานนั้นจะต้องมีชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นลำดับขั้นตอน เราเรียกชุดคำสั่งว่า ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรม ที่มีให้เลือกใช้จำนวนมาก หรืออาจเขียนขึ้นเองก็ได้เช่นกัน สามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ทำหน้าที่ควบคุมและดูแลการทำงานทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ซอฟต์แวร์ระบบพื้นฐานทั่วไปแบ่งเป็น ระบบปฏิบัติการ เช่น โปรแกรมวินโดวส์ 10 (Windows 10) โปรแกรมแมคโอเอส (Mac OS) โปรแกรมยูนิกซ์ (Unix) โปรแกรมลินุกซ์ (Linux) และตัวแปลภาษา เช่น โปรแกรมภาษาจาวา (JAVA) โปรแกรมภาษาซี (C) โปรแกรมภาษาปาสกาล (PASCAL)
 • 14.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานเฉพาะด้าน มีทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้งานทั่วไป อย่างซอฟต์แวร์สำหรับงานเอกสาร เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด (Microsoft Office Word) โปรแกรมกูเกิลดอกส์ (Google Docs) ซอฟต์แวร์สำหรับงานกราฟิก เช่น โปรแกรมเพนต์ (Paint) โปรแกรมโฟโตช็อป (Photoshop) โปรแกรมอิลลัสเตรเตอร์ (Illustrator) ซอฟต์แวร์ด้านความบันเทิง เช่น โปรแกรมวินโดวส์มีเดียเพลเยอร์ (Windows Media Player) Microsoft Office Word Google Docs Windows Media Player
 • 15.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 1. การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ประมวลคำ เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานเอกสาร การใช้งานโปรแกรมสำหรับสร้างงานเอกสารแม้ว่าจะมีหลายโปรแกรม แต่การใช้งานพื้นฐานจะคล้าย ๆ กัน นักเรียนฝึกใช้โปรแกรมตามขั้นตอน ดังนี้ เปิดโปรแกรมสำหรับสร้างงานเอกสาร จะพบหน้าโปรแกรมมีลักษณะ ดังนี้
 • 16.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ทดลองพิมพ์คำว่า “เรารักโรงเรียน” ข้อความที่พิมพ์จะแสดง ดังภาพ
 • 17.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เปลี่ยนขนาดตัวอักษร (Text size) โดยคลิกเมาส์คลุมตัวอักษรแล้วคลิกเมาส์เลือกขนาดตัวอักษรตามที่ต้องการ
 • 18.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร (Fonts) โดยการคลิกเมาส์เลือกแบบตัวอักษรที่ต้องการ
 • 19.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน บันทึกไฟล์ โดยคลิกเมาส์เลือกเมนู File คลิกเมาส์เลือก Save As คลิกเมาส์เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์แล้วตั้งชื่อไฟล์ว่า “การบ้าน” จากนั้นคลิกเมาส์เลือกปุ่ม
 • 20.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โปรแกรมจะเปลี่ยนชื่อเอกสารเป็น “การบ้าน”
 • 21.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โปรแกรมนี้ยังมีความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ แทรกภาพ แทรกตาราง
 • 22.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โปรแกรมนี้ยังมีความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ แทรกภาพ แทรกตาราง
 • 23.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โปรแกรมนี้ยังมีความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ แทรกภาพ แทรกตาราง
 • 24.วิธีปฏิบัติ กิจกรรมที่ สร้างแบบสำรวจรายการอาหารกลางวัน 0 3.3 นักเรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำในการรวบรวมข้อมูลได้อย่างไร คำถามสำคัญ วัตถุประสงค์ สำรวจข้อมูลแล้วนำมาสรุปเป็นสารสนเทศที่น่าสนใจได้ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง งานกีฬาสีของโรงเรียน นักเรียนในกลุ่มสีเขียวต้องการสั่งอาหารกลางวัน หากนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านอาหาร นักเรียนอาจใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำในการสร้างแบบสำรวจรายการอาหารกลางวันได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ พิมพ์รายการสำหรับป้อนชื่อของนักเรียนและหัวข้อรายการอาหารพร้อมจัดตำแหน่งให้สวยงาม
 • 25.พิมพ์รายการอาหารทั้งหมดลงไป นักเรียนพิมพ์รายการอาหารเพิ่มเติมลงไปทั้งหมด และเมื่อพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ นักเรียนสามารถใช้เอกสารนี้เป็นแบบสำรวจและเก็บข้อมูลรายการอาหารได้ นักเรียนสามารถนำซอฟต์แวร์ประมวลคำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องอะไรได้อีกบ้าง ?
 • 26.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 2. การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เป็นโปรแกรมที่ใช้ช่วยในการคิดคำนวณ สร้างตาราง สร้างกราฟ และแผนภูมิต่าง ๆ เช่น โปรแกรมกูเกิลชีต (Google Sheets) โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล (Microsoft Office Excel) ตัวอย่าง หากนักเรียนต้องการทำตารางค่าใช้จ่ายของราคาอุปกรณ์การเรียนที่ซื้อมา
 • 27.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน นักเรียนฝึกใช้โปรแกรมตามขั้นตอน ดังนี้ เปิดโปรแกรมตารางทำงาน จะพบหน้าโปรแกรมมีลักษณะ ดังนี้
 • 28.โปรแกรมจะแสดงตารางออกมาเพื่อให้เราพิมพ์สิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการนำเสนอในรูปแบบของตาราง โดยนักเรียนเลือกเซลล์ที่ต้องการพิมพ์ข้อความแล้วพิมพ์ข้อความเข้าไปได้ทันที ทดลองคลิกเมาส์ที่เซลล์ B2 แล้วพิมพ์คำว่า “รายการสินค้า” การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 • 29.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การปรับขนาดเซลล์สามารถปฏิบัติโดยคลิกเมาส์ที่ตำแหน่งเซลล์ค้างไว้แล้วลากเพื่อปรับขนาดตามที่ต้องการ
 • 30.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ทดลองพิมพ์ข้อความในเซลล์ C2 เป็น “จำนวน” เซลล์ D2 เป็น “ราคา” และเซลล์ E2 เป็น “ราคารวม” โดยพิมพ์ข้อความครั้งละ 1 รายการ
 • 31.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน พิมพ์ลำดับของรายการลงไปในเซลล์ A3 ถึงเซลล์ A7
 • 32.การจัดลำดับให้อยู่กึ่งกลาง โดยกด Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วคลิกเมาส์เลือกทั้งหมด จากนั้นคลิกเมาส์เลือกให้อยู่กึ่งกลาง การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 • 33.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การปรับหัวข้อรายการให้อยู่กึ่งกลาง สามารถปฏิบัติโดยกด Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วคลิกเมาส์เลือกทั้งหมด จากนั้นคลิกเมาส์เลือกให้อยู่กึ่งกลาง
 • 34.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน พิมพ์รายการสินค้า จำนวนแต่ละรายการ และราคาของสินค้าแต่ละชนิดในเซลล์ จากนั้นพิมพ์ข้อความ “รวมเป็นเงิน” ในเซลล์ B9
 • 35.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คำนวณราคารวมของสินค้าแต่ละรายการ โดยโปรแกรมจะทำงานอัตโนมัติ ตามขั้นตอน ดังนี้
 • 36.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คำนวณราคารวมของสินค้าแต่ละรายการ โดยโปรแกรมจะทำงานอัตโนมัติ ตามขั้นตอน ดังนี้ (ต่อ)
 • 37.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คำนวณราคารวมของสินค้าแต่ละรายการ โดยโปรแกรมจะทำงานอัตโนมัติ ตามขั้นตอน ดังนี้ (ต่อ)
 • 38.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คำนวณราคารวมของสินค้ารายการอื่น ๆ โดยการคัดลอกการคำนวณ ดังนี้
 • 39.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คำนวณราคารวมของสินค้ารายการอื่น ๆ โดยการคัดลอกการคำนวณ ดังนี้ (ต่อ)
 • 40.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คำนวณจำนวนเงินทั้งหมด โดยเลือก Formulas หรือสูตรการคำนวณ ดังนี้
 • 41.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน คำนวณจำนวนเงินทั้งหมด โดยเลือก Formulas หรือสูตรการคำนวณ ดังนี้ (ต่อ)
 • 42.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สร้างเส้นกรอบให้กับตาราง ดังนี้
 • 43.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สร้างเส้นกรอบให้กับตาราง ดังนี้ (ต่อ)
 • 44.การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน บันทึกไฟล์หรือข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยคลิกเมาส์เลือกเมนู File คลิกเมาส์เลือก Save As คลิกเมาส์เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์แล้วตั้งชื่อไฟล์ว่า “รายการสินค้า” จากนั้นคลิกเมาส์เลือกปุ่ม
 • 45.กิจกรรมที่ สร้างตารางรายการอาหาร 0 3.4 ซอฟต์แวร์ตารางทำงานมีประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลอย่างไร คำถามสำคัญ วัตถุประสงค์ ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานในการประมวลผลข้อมูลได้ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง จากแบบสำรวจและข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ของกิจกรรมที่ 3.3 หากนักเรียนต้องการสั่งซื้ออาหาร นักเรียนอาจใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน มาช่วยประมวลผลก่อนไปสั่งอาหารได้ ดังนี้ นำแบบสำรวจรายการอาหารมาแยกตามชื่ออาหารที่สั่ง แล้วนับจำนวนแต่ละรายการ สร้างตารางรายการอาหาร โดยกำหนดให้มีลำดับของรายการอาหาร จำนวนอาหารแต่ละรายการ และราคารวมของอาหารแต่ละรายการ จากนั้นรวมราคาอาหารทั้งหมด วิธีปฏิบัติ
 • 46.ข้าวกับผัดกะเพรากุ้ง ข้าวมันไก่ ผัดมักกะโรนี บะหมี่เป็ด รายการอาหารอะไรที่มีจำนวนนักเรียนสั่งมากที่สุด ราคาอาหารทั้งหมดรวมแล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไร ? ?
 • 47.ด้านการเรียน การใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานาน โดยไม่แบ่งเวลาให้เหมาะสม จะทำให้ไม่มีเวลาทำการบ้านและอ่านหนังสือ ส่งผลให้การเรียนตกต่ำหรือสอบตก ด้านสังคม การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับบุคคลที่ไม่รู้จัก อาจถูกล่อลวงจากพวกมิจฉาชีพ ด้านสุขภาพ การมองจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน อาจทำให้สายตาเกิดความผิดปกติหรือปวดศีรษะ รวมทั้งเกิดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ต้นคอ หลัง ไหล่ สะบัก และเกิดอาการนิ้วล็อกได้ ด้านค่าใช้จ่าย การดาวน์โหลดภาพหรือข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ตมาไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีโปรแกรมป้องกันหรือกำจัดไวรัสที่ดี อาจทำให้ต้องเสียเงินซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ผลกระทบจากการใช้ คอมพิวเตอร์
 • 48.กิจกรรมที่ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 0 3.5 เราควรใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงจะไม่เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น คำถามสำคัญ วัตถุประสงค์ บอกประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ วัสดุอุปกรณ์ สมุดสำหรับจดบันทึก หรือแบบฝึกหัด 1 เล่ม ปากกา 1 ด้าม นักเรียนจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิตได้อย่างไรบ้าง วิธีปฏิบัติ นักเรียนจะแนะนำเพื่อน ๆ อย่างไรให้รู้จักใช้คอมพิวเตอร์อย่างฉลาด ?
 • 49.จบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3