หนังสือ(แก้18-10-64) (1)

0

Presentation Transcript

 • 1.การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางขึ้นพื้นฐานพุธทศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. คณะผู้เรียบเรียง นางสาวปาริฉัตร รัตนโค้น นางสาวพรสุดา โลมา นางสาวศุภลักษณ์ ใบสนธิ์ นายอนุพงศ์ พิมแสน 99.
 • 2.
 • 3.หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ คณะผู้เรียบเรียง การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางขึ้นพื้นฐานพุธทศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวปาริฉัตร รัตนโค้น รหัสนักศึกษา 62031050114 นางสาวพรสุดา โลมา รหัสนักศึกษา 62031050115 นางสาวศุภลักษณ์ ใบสนธิ์ รหัสนักศึกษา 62031050125 นายอนุพงศ์ พิมแสน รหัสนักศึกษา 62031050130
 • 4.คำนำ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต จัดทำขึ้นสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร และการร่วมมือ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมกับการดำรงชีวิตในสังคมไทยซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องคณะผู้เรียบเรียง หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต มีความตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาดวามรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ด้วยเหตุผลนี้คณะผู้เรียบเรียงจึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีลักษณะ ดังนี้ 1. เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2. เน้นการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 3. เน้นการนำความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานเจตคติที่ดีต่อการเรียนริทยาศาสตร์ 4. เน้นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหา 5. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้และฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต นำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเป็นการศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียน ซึ่งใช้ภาพ แผนภูมิ ตารางข้อมูล มาช่วยในการนำเสนอสาระต่าง ๆ จึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใด้ง่ายขึ้น คณะผู้เรียบเรียงมั่นใจอย่างยิ่งว่า การนำเสนอเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เลือกสรรมาให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะและระดับชั้นของผู้เรียน จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทุกประการโดยครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และดุณลักษณะของผู้เรียนอันเป็นผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์อย่างแท้จริง คณะผู้เรียบเรียง
 • 5.สาระสำคัญ - การนำแนกสิ่งมีชีวิตสามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มพืชและสัตว์ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกคือ การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่ ซึ่งแต่ละกลุ่มสามารถจำแนกกลุ่มย่อยได้หลายกลุ่ม โดยใช้โครงสร้าง ลักษณะ และส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตที่เป็นเกณฑ์ในการจำแนก - การจำแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ในการจำแนก ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก - การจำแนกสัตว์ สามารถใช้การมีกระดุกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจำแนก ได้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง - สัตว์มีกระดูกสันหลังมีอยู่หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้
 • 6.ผังสารการเรียนรู้ การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต จำแนกกลุ่มพืช จำแนกลุ่มสัตว์ การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและ ความแตกต่าง
 • 7.หน้า หน่วยการเรียนรู้ การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต สารบัญ บทที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง 1 1. สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและสัตว์ 4 1.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกกลุ่มพืชและสัตว์ 7 2. สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ 10 สรุปสาระสำคัญ บทที่ 1 12 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 13 บทที่ 2 การจำแนกกลุ่มพืช 15 1. การจำแนกพืช 17 2. ส่วนประกอบของพืช 21 สรุปสาระสำคัญ บทที่ 2 25 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 26 บทที่ 2 การจำแนกกลุ่มสัตว์ 29 1. การจำแนกกลุ่มสัตว์ 31 1.1 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 31 1.2 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 34 สรุปสาระสำคัญ บทที่ 3 42 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 44 บรรณานุกรม 47
 • 8.การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง บทที่1 บทที่ 1 มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผล ต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตรวมทั้ง นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด ป.4/1 จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และความแตกต่าง ของลักษณะของสิ่งมีชีวิต ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
 • 9.การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง จุดประสงค์ การเรียนรู้ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์ การจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต 2 บทที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง (K) บอกความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ (P) จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
 • 10.การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา สิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่มีตัวตน มีการเจริญเติบโต ต้องการอาหารและพลังงาน ต้องการที่อยู่และสามารถสืบพันธุ์ได้ มีการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหวโดยตอบสนองต่อสิ่งเร้า สิ่งมีชีวิตบนโลกมีหลากหลายชนิด ทั้งที่มีขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เราสามารถจำแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตได้ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ ที่เรียกว่า จุลินทรีย์ โดยใช้เกณฑ์ในการจำแนก คือ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่สามารถสร้างอาหารเองได้ และ สามารถเคลื่อนที่เองได้ แต่สร้างอาหารเองไม่ได้ สิ่งมีชีวิตคืออะไร ? กลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ 3 บทที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง
 • 11.พืช เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ พืชสามารถสร้างอาหารเองได้โดยการสังเคราะห์ด้วยแสง จึงจัดเป็น ผู้ผลิต พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์มากเพราะสามารถเป็นอาหาร ยารักษาโรค และยังให้ออกซิเจนกับสิ่งมีชีวิตอื่นอีกด้วย เฟิร์น ชบา ข้าว กลุ่มพืช 4 บทที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง กลุ่มสัตว์ สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเจริญเติบโต ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ต้องการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิต สามารถกินพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น เป็นอาหารได้ มีความรู้สึก มีการเคลื่อนที่ ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากมายหลายชนิด มีทั้งอาศัยอยู่บนบกและในน้ำ หอยทาก ช้าง ตั๊กแตน เรามารู้จักสัตว์กันดีกว่า 1 สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและสัตว์
 • 12.กิจกรรมที่ 1 สำรวจสิ่งมีชีวิต สังเกตสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบบ้าน โรงเรียน หรือในชุมชน ของนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจำนวน 5 ชนิด วาดภาพ เขียนชื่อ และเขียนอธิบายลักษณะและการดำรงชีวิต ที่สังเกตได้จริง ลงในตารางการบันทึกผลการสำรวจ วิธีการ 5 บทที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง
 • 13.ตารางบันทึกผลการสำรวจ 6 บทที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง
 • 14.กลุ่มพืช นักวิทยาศาสตร์จัดจําแนกสิ่งมีชีวิตไว้เป็นกลุ่ม เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มทำได้โดย การจัดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะและกระบวนการดำรงชีวิตเหมือนกันให้อยู่ ในกลุ่มเดียวกัน และจัดสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะและการดำรงชีวิตแตกต่างกันให้อยู่คนละกลุ่ม เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและสัตว์ มีดังนี้ ประกอบด้วย ราก ลำต้น ใบ ดอกและผล ลำต้น ดอก ผล ใบ มะพร้าว บัว 1.1 เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกกลุ่มพืชและสัตว์ 1) เกณฑ์ลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิต จากภาพ มะพร้าวและบัว เพื่อน ๆ จะสังเกตว่า พืชแต่ละชนิดจะมีส่วนประกอบที่คล้ายกัน เพื่อน ๆ ลองยกตัวอย่างของพืชแล้วบอกเราหน่อยว่าแต่ละชนิดมีส่วนประกอบอะไรบ้าง 7 บทที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง
 • 15. 8 สุนัข ปลาทอง นกแก้ว เต่า ตา ตา หู ลิ้น จมูก ปาด ปีก ปาก เท้า ตา ตา ครีบ หาง ครีบ กระดอง เกล็ด ขา ขา จากภาพ สัตว์แต่ละชนิดเพื่อน ๆ จะสังเกตว่า สัตว์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะภายนอกที่คล้ายกัน เพื่อนช่วยกันลองยกตัวอย่างของสัตว์แต่ละชนิดที่เพื่อนรู้จัก แล้วบอกเราหน่อยว่าแต่ละชนิดมีอวัยวะภายนอกอะไรบ้าง ประกอบด้วย อวัยวะต่าง ๆ เช่น ตา หู จมูก ปาก ขาและเท้า ปีก หาง ครีบ กลุ่มสัตว์ บทที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง
 • 16.กลุ่มพืช พืชสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหาร ไม่มีคลอโรฟิลล์จึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและสามารถเคลื่อนที่เพื่อ ไปหาอาหาร หรือหลบหลีกศัตรูได้ กลุ่มสัตว์ เสือดาวล่ากวางเพื่อเป็นอาหาร แพนด้ากินไผ่เป็นอาหาร 2) เกณฑ์การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ใช้ใบสีเขียวแผ่กว้าง ที่มีคลอโรฟิลล์ช่วยรับแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในการสร้างอาหารและกลุ่มพืช ไม่สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งด้วยตัวเองได้ 9 บทที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง
 • 17.เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ บางชนิดสามารถสร้างอาหารเองได้ บางชนิดไม่สมารถสร้างอาหารเองได้ ทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น จำแนกได้เป็น เห็ด รา ยีสต์ แบคทีเรีย เห็ด เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทรา เป็นราที่มีวิวัฒนาการสูงกว่ารา ชนิดอื่น ๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ เห็ดกินได้ และ เห็ดพิษ กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ 10 2. กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ เห็ดนางฟ้า เห็ดพิษ การจำแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวิต นอกจากกลุ่มพืชและสัตว์แล้ว ยังสามารถจำแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเป็น กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ได้อีกด้วย บทที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง
 • 18.เพื่อน ๆ ทราบหรือไม่ว่า จุลินทรีย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่า นักวิทยาศาสตร์จึงต้องประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษารูปร่าง ลักษณะ การดำรงชีวิต และยังศึกษา ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ต่าง ๆ ด้วย แบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากและมีอยู่แทบทุกที่ ทั้งในบ้าน บนท้องถนน ในห้องทำงาน ในอาหาร หรือ ในร่างกายของเราเอง แบคทีเรียบางชนิดอาจมีประโยชน์ต่อร่างกาย และบางชนิดก็อาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ยีสต์ คือ ราชนิดหนึ่ง มีรูปร่างหลายแบบ เช่น กลมรีสามเหลี่ยม รูปร่างแบบมะนาวฝรั่ง ส่วนใหญ่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ รา คือ จุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง พบบริเวณผิวหน้าของ อาหาร อาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่น หรือชากสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตบางชนิดในกลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดโรคกับคน สัตว์ หรือพืชได้ กล้องจุลทรรศน์ 11 บทที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง
 • 19.การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ ความเหมือนและความแตกต่าง 12 สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช สิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ การมีอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตา หู จมูก ปาก ขาและเท้า ปีก หาง ครีบ และสามารถเคลื่อนที่เพื่อไปหาอาหาร หรือหลบหลีกศัตรูได้ เช่น การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะภายนอกและการดำรงชีวิตเป็นเกณฑ์ ช่วยให้เราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ แต่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้จัก และไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ได้ เช่น เห็ด รา จุรินทรีย์ ลักษณะภายนอกประกอบด้วย ราก ลำต้น ใบ ดอกและผล ซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกัน และกลุ่มพืชไม่สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งด้วยตัวเองได้ เช่น 1 ดอกบัว พริก ชบา ตะขาบ 3 2 ลิง สรุป สาระสำคัญ บทที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง Scan QR Code ทดสอบความรู้กันหน่อย
 • 20.กลุ่มพืช ได้แก่ .................................................................................................................................................. กลุ่มสัตว์ ได้แก่ ................................................................................................................................................ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ ได้แก่ .......................................................................................................................... เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ คือ ................................ .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต คำชี้แจง ดูภาพ แล้วจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด เห็ดนางฟ้า นก พริก ไผ่ ช้าง ตั๊กแตน มะพร้าว กบ ต้นหอม ราขนมปัง กุหลาบ ราดำ จิงโจ้ เต่าทอง ยีสต์ 13 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1
 • 21.เกณฑ์ที่ใช้การจำแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวิต มีการเจริญเติบโต A มีการหายใจ B ทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลาย C ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ D มีคลอโรฟิลล์ G สืบพันธุ์เพิ่มจำนวนได้ E สร้างอาหารได้ H สามารถเคลื่อนที่ได้ F กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร I คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. จากการระบุเกณฑ์จำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต นักเรียนพบว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไร ตอบ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2. กลุ่มสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถสร้างอาหารเองได้หรือเรียกว่าผู้ผลิต ยกตัวอย่างมา 3 ชนิด ตอบ......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................ 3. กลุ่มสิ่งมีชีวิตใดที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร ยกตัวอย่างมา 3 ชนิด ตอบ........................................................................................................................................................................................ 4. กลุ่มสิ่งมีชีวิตใดไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ได้รับอาหารจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่น ยกตัวอย่างมา 3 ชนิด ตอบ........................................................................................................................................................................................ 5. ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรคและอาหารเน่าเสียมา 3 ชนิด ตอบ......................................................................................................................................................................................... แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกใช้เกณฑ์ที่กำหนดให้ ในจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต 14
 • 22.การจำแนกกลุ่มพืช บทที่1 มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผล ต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตรวมทั้ง นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด ป.4/2 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การ มีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ บทที่ 2
 • 23.การจำแนก กลุ่มพืช จุดประสงค์ การเรียนรู้ (K) สังเกตและอธิบายลักษณะของพืชดอกและพืชไม่มีดอก (P) จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จาการสำรวจ กลุ่มพืชมีดอก กลุ่มพืชไม่มีดอก การจำแนกกลุ่มพืช 16 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจำแนกกลุ่มพืช
 • 24.พืชไม่มีดอก พืชที่อยู่บนโลกมีหลากหลายชนิด เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ มีทั้งดำรงชีวิตอยู่ในน้ำและบนบก พืชแต่ละชนิดมีโครงสร้างและลักษณะเฉพาะตัวที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมหรือแหล่งที่อยู่อาศัย การจำแนกพืชสามารถใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายเกณฑ์ เช่น แหล่งที่อยู่ รูปร่างและลักษณะโครงสร้าง การจัดกลุ่มพืชโดยใช้ดอกเป็นเกณฑ์สามารถจำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ พืชไม่มีดอก และ พืชมีดอก พืชไม่มีดอก เป็นพืชชั้นต่ำ ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์ สามารถสร้างอาหารได้เหมือนพืชมีดอก เป็นพืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะไม่มีดอก มีส่วนประกอบคือ ราก ลำต้น และ ใบ ใบ(Leaf) ลำต้น(Stem) ราก(Root) รูปโครงสร้างพืชไม่มีดอก (เฟิร์น) 1 การจำแนกพืช 17 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจำแนกกลุ่มพืช
 • 25.ตัวอย่างพืชไม่มีดอก เช่น มอส เฟิร์น สน ปรง ผักแว่น สาหร่าย ตะไครน้ำ เป็นต้น มอส เฟิร์น ปรง ผักแว่น ตะไคร่น้ำ สาหร่าย 18 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจำแนกกลุ่มพืช
 • 26.พืชมีดอก พืชมีดอก เป็นพืชชั้นสูง มีดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ เป็นพืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีส่วนประกอบต่าง ๆ ครบถ้วน คือดอก ราก ลำต้น และ ใบ ดอก (Flower) ใบ (Leaf) ลำต้น (Stem) ราก (Root) โครงสร้างพืชมีดอก (ทานตะวัน) กุหลาบ ทานตะวัน ตัวอย่างพืชมีดอก เช่น ต้อยติ่ง กุหลาบ ชบา ทานตะวัน บัว มะลิมะม่วง ลำไย ถั่ว พริก ข้าว เป็นต้น 19 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจำแนกกลุ่มพืช
 • 27. 20 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจำแนกกลุ่มพืช กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การจำแนกพืช คำชี้แจง : ให้นักเรียนสำรวจพืชดอกและไม่มีดอกในโรงเรียนแล้วเขียนชื่อพืชลงในช่องว่าง พืชดอก พืชไม่มีดอก 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. คำชี้แจง : วาดภาพพืชดอกและไม่มีดอกที่พบเจอในโรงเรียนพร้อมทั้งเขียนชื่อพืชประกอบ
 • 28.ราก ราก เป็นส่วนของพืชที่อยู่ในดินหรือน้ำ รากมีหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุในดินและยืดลำต้นให้ตั้งอยู่ได้ รากพืชบางชนิดจะมีหน้าที่หน้าที่พิเศษ เช่นรากยึดเกาะของกล้วยไม้ 2 ส่วนประกอบของพืช พืช ประกอบไปด้วย ราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด ซึ่งแต่ละส่วนประกอบของแต่ละส่วนมีหน้าที่ต่างกัน 21 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจำแนกกลุ่มพืช
 • 29.ลำต้น 22 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจำแนกกลุ่มพืช ใบ ใบ อวัยวะของพืชที่เจริญออกมาจากข้อของลำต้นและกิ่ง ใบส่วนใหญ่จะมี สารสีเขียวเรียกว่า คลอโรฟิลล์และมีหน้าที่สร้างอาหารใบของพืชจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนำไปสร้างอาหาร เรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่า การสังเคราะห์ด้วยแสงและพืชจะคายน้ำทางปากใบ ลำต้น เป็นแกนช่วยพยุงอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ กิ่ง ใบ ดอก ผล และเมล็ด ช่วยให้ใบกางออก รับแสงแดดเพื่อประโยชน์ในการสร้างอาหาร โดยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสง
 • 30.ดอก ผลและเมล็ด ผลและเมล็ด เป็นส่วนของพืชที่มีหน้าที่ขยายพันธุ์ เมื่อนำเมล็ดของพืช ไปเพาะจะงอกเป้นต้นใหม่ได้ ดอก อวัยวะส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ของพืชดอก เป็นส่วนโครงสร้างของพืชที่พัฒนามาจากกิ่งและใบ ดอกไม้แต่ละดอกมักมีขนาด รูปร่าง และสีสันแตกต่างกันไปตามชนิดของพันธุ์พืช 23 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจำแนกกลุ่มพืช
 • 31. คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนส่วนประกอบของพืชและบอกหน้าที่ 1.............................................................................................................................................................. 2.......................................................................................................... 3........................................................................................................................ 4.......................................................................................................................................................... 5............................................................................................................................................................. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ส่วนประกอบพืช 24 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจำแนกกลุ่มพืช
 • 32.พืชดอก • การจำแนกพืชสามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก • พืชประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนของพืชนั้นมีหน้าที่และส่วนประกอบแตกต่างกัน แต่ทำงานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันหากขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป อาจทำให้พืชนั้นผิดปกติหรือตายได้ และยังมีปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชไม่มีดอก • ไม่มีดอกตลอดการดำรงชีวิตถึงแม้มีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็ตาม • ส่วนใหญ่สืบพันธ์ด้วยสปอร์ • มีส่วนประกอบ คือ ราก ลำต้นและใบ แต่ไม่มีดอก การจำแนกกลุ่มสัตว์ 25 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจำแนกกลุ่มพืช สรุป สาระสำคัญ Scan QR Code ทดสอบความรู้กันหน่อย
 • 33. คำชี้แจ้ง : ให้นักเรียนจำแนกพืชออกเป็น 2 กลุ่ม ดังรูป เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกพืชนี้คืออะไรเพราะเหตุใด พืชกลุ่ม 1 เฟิน ปรง มอส พืชกลุ่ม 2 ชบา ทานตะวัน ลีลาวดี เกณฑ์การจำแนกกลุ่มพืช แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 2 26
 • 34.อ คำชี้แจ้ง : ให้นักเรียนโยงเส้นจากชื่อส่วนต่างๆของพืชและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชไปยังรูปที่กำหนดให้ ชื่อส่วนประกอบต่างๆของพืช หน้าที่ส่วนต่างๆของพืช ดอก ราก ผล ใบ ลำต้น ดูดน้ำและยึดลำต้นกับดิน ชูกิ่งก้าน ใบ และดอก สร้างอาหาร สืบพันธุ์ ห่อหุ้มเมล็ดและช่วยในการขยายพันธุ์ แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 ส่วนประกอบของพืช 27
 • 35.คำชี้แจง : จงเขียนเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ถูกต้องหรือเขียนเครื่องหมาย × หน้าข้อความที่ผิด ...........................1. พืช หมายถึง สิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ ..........................2. เป็นส่วนของพืชที่เจริญขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นทิศตรงข้ามกับแรงดึงดูดของโลกและมีส่วนประกอบ ข้อ,ปล้อง,ตา .........................3. เปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำ และป้องกันอันตรายจากสัตว์ที่มากัดกินและเก็บสะสมอาหารเปลี่ยนเป็นถุงดักจับแมลง ......................4. เป็นส่วนที่งอกออกจากกิ่งก้านของพืช ส่วนมากใบมีสีเขียวและมีรูปร่าง ลักษณะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช ใบมีหน้าที่หายใจ คายน้ำ และสร้างอาหาร .........................5. กลุ่มของพืชดอก เช่น กุหลาบ มอส เฟิร์น .........................6. มีหน้าที่แพร่พันธุ์ เรานำเมล็ดไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้ .........................7. มีขนาด รูปร่าง และสีสันต่างๆ กันไป มีหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสร .........................8. โครงสร้างของพืชประกอบด้วย ใบ ดอก เมล็ด ผล ราก .........................9. ดูดและลำเลียงน้ำ และแร่ธาตุค้ำจุนส่วนต่างๆของพืชให้ทรงตัวได้ ........................10. พืชสามารถแบ่งออกได้ 2 พวกใหญ่ๆ คือ พืชมีดอกและพืชไม่มีดอก การจำแนกกลุ่มพืช 28 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2
 • 36.การจำแนกกลุ่มสัตว์ บทที่1 มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผล ต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตรวมทั้ง นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวชี้วัด ป.4/3 จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมีกระดูกูสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ ตัวชี้วัด ป.4/4 บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และ กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตใน บทที่ 3
 • 37.การจำแนก กลุ่มสัตว์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 (K) สังเกตและบรรยายลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง (K) บรรยายลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มของ ปลา สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม (P) จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มมีกระดูกสันหลัง การจำแนกกลุ่มสัตว์ 30 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจำแนกกลุ่มสัตว์
 • 38.1. การจำแนกกลุ่มสัตว์ สัตว์ที่อยู่บนโลกมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีโครงสร้าง อวัยวะ และลักษณะเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม สามารถ จำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์โครงสร้างของร่างกายได้เป็น 2 กลุ่ม คือ สัตว์มีกระดูกสันหลัง และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง คือกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนกลางภายในร่างกายไม่มีไขสันหลัง มีโครงสร้างทางร่างกาย ที่หลากหลายสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ ดังนี้ ㆍ สัตว์จำพวกฟองน้ำ มีลักษณะคล้ายพืช ส่วนใหญ่อยู่ใน น้ำเค็ม เกาะติดอยู่กับที่ ลำตัวเป็นโพรง มีรูพรุน สืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ เช่น ฟองน้ำ ㆍ สัตว์จำพวกลำตัวเป็นปล้อง มีลำตัวยาวเป็นปล้องคล้าย วงแหวนเรียงต่อกัน มีผิวหนังเปียกชื้นเพื่อการแลกเปลี่ยน ก๊าซในการหายใจ เช่น ไส้เดือนดิน ปลิง ฟองน้ำ ไส้เดือนดิน สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 31 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจำแนกกลุ่มสัตว์ 1.1
 • 39.ㆍ สัตว์จำพวกลำตัวกลม มีลำตัวนิ่ม กลมยาว ไม่มีขา ผิวเรียบ เป็นปล้อง ดำรงชีวิตเป็นปรสิตในร่างกายคน และสัตว์ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เช่น พยาธิไส้เดือน ㆍ สัตว์จำพวกลำตัวแบน ลำตัวนิ่ม แบนยาว มีปาก แต่ไม่ มีทวารหนัก สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศ และไม่อาศัยเพศ ดำรงชีวิตแบบปรสิต เช่น พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม้ในตับ พยาธิต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายของเราได้โดยการกินอาหาร ดิบหรืออาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุก ดังนั้นเราควร รับประทานอาหารที่ผ่านความร้อน หรือปรุงสุกใหม่ๆ ㆍ สัตว์จำพวกหอยและหมึก อาศัยทั้งบนบกและในน้ำ มีลำตัวนิ่ม บางชนิดมีเปลือกแข็งห่อหุ้มลำตัว มีการ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เช่น หอยต่าง ๆ และหมึก ㆍ สัตว์จำพวกผิวขรุขระ มีลำตัวหยาบ และขรุขระ มีการ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ไม่มีส่วนหัว ใต้ ลำตัวมีท่อขนาดเล็กจำนวนมากที่ใช้สำหรับการเคลื่อนที่ เช่น ดาวทะเล เม่นทะเล 32 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจำแนกกลุ่มสัตว์
 • 40.ㆍ สัตว์จำพวกลำตัวกลวงหรือลำตัวมีโพรง ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในน้ำเค็ม ลำตัวใสคล้ายวุ้น มีรูปร่างคล้าย ทรงกระบอก ลำตัวเป็นโพรง สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและ ไม่อาศัยเพศ เช่น ไฮดรา แมงกะพรุน และปะการัง ㆍ สัตว์ที่มีขาเป็นข้อ มีขาเป็นข้อ ๆ ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศ ออกลูกเป็นไข่ เช่น มด ผีเสื้อ กุ้ง และ ปู ต่อไปเราไปรู้จักสัตว์มีกระดูกสันหลังกันต่อเลย... 33 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจำแนกกลุ่มสัตว์
 • 41.สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง คือสัตว์ที่มีกระดูกเป็นข้อ ๆ อยู่ภายในร่างกาย และทำหน้าที่เป็นแกนกลางของลำตัว ช่วยให้ร่างกายคงรูปที่แน่นอนอยู่ได้ ส่วนมากมีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ทั้งในน้ำและบนบก 34 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจำแนกกลุ่มสัตว์ สัตว์มีกระดูกสันหลัง 1.2
 • 42.จำแนกประสัตว์มีกระดูกสันหลังและ ไม่มีกระดูกสันหลัง กิจกรรม ที่ 3 1. จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้ การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ จุดประสงค์ 1. สำรวจสัตว์ชนิดต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน บ้านหรือชุมชน จากนั้นวาดภาพสัตว์และอธิบายลักษณะสำคัญที่สังเกตได้ 2. จัดประเภทของสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ วิธีการ 35 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจำแนกกลุ่มสัตว์
 • 43. 36 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจำแนกกลุ่มสัตว์ ตาราง บันทึกผลการทำกิจกรรม
 • 44.ใบงานที่ 3.1 จำแนกสัตว์มีกระดูก สันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง คำชี้แจง : สังเกตภาพ แล้วจำแนกว่าสัตว์ชนิดใด เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง พร้อมให้เหตุผลประกอบ หอยทาก ปลา ไส้เดือน นก ปลาดาว กบ 1. สัตว์มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ..................................................................................................... เพราะ ............................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................... 2. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ................................................................................................. เพราะ ........................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... 37 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจำแนกกลุ่มสัตว์
 • 45.สัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้ ㆍ กลุ่มปลา เป็นสัตว์เลือดเย็น อาศัยอยู่ในน้ำจืด และ น้ำเค็ม หายใจโดยใช้เหงือกมีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ วางไข่จำนวนมากในน้ำ เช่น ปลากัด ม้าน้ำ ปลาตะเพียน ปลาการ์ตูน เป็นต้น ปลากัด ปลาตะเพียน ม้าน้ำ ㆍกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เป็นสัตว์เลือดเย็น ผิวหนังเปียกชื้น ตัวอ่อน จะหายใจโดยใช้เหงือก อาศัยอยู่ในน้ำ ไม่มีขา เมื่อโตเต็มวัยแล้วจะหายใจโดยใช้ปอดและผิวหนัง อาศัยอยู่บนบก มี 4 ขา วางไข่ในน้ำ เช่น กบ เขียด คางคก เป็นต้น กบ เขียด คางคก ㆍ กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน เป็นสัตว์เลือดเย็น หายใจโดยใช้ปอด ผิวหนังแห้ง ลำตัวมีเกล็ดปกคลุม มี 4 ขาหรือไม่มีขา อาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ำ วางไข่บนบกและไข่มีเปลือกแข็งหุ้ม บางชนิดออกลูกเป็นตัว เช่น เต่า จระเข้ งู จิ้งจก เป็นต้น เต่า จระเข้ งู 38 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจำแนกกลุ่มสัตว์
 • 46.ㆍ กลุ่มสัตว์ปีก เป็นสัตว์เลือดอุ่น หายใจโดยใช้ปอด มีจะงอยปากแข็ง ขนเป็นแผง มีขา 1 คู่ มีปีก 1 คู่ วางไข่บนบกและไข่มีเปลือกแข็งหุ้ม บางชนิดบินไม่ได้ และ บางชนิดว่ายน้ำได้ เช่น นก ไก่ เป็ด ห่าน นกยูง เป็นต้น ㆍกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เป็นสัตว์เลือดอุ่น หายใจโดยใช้ปอด มีขนเป็นเส้นส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบก และมี 4 ขา ตัวอ่อนเติบโตในมดลูกของเพศเมีย มีต่อมน้ำนมใช้เลี้ยงลูกอ่อน ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว เช่น โลมา วาฬ สุนัข ลิง คน เป็นต้น เพื่อน ๆ เข้าใจความแตกต่างของสัตว์แล้วใช่ไหมเราลองไปทดสอบความรู้กันดีกว่า ... ตอนนี้เราทราบแล้วว่า การจำแนกสัตว์โดยใช้ เกณฑ์โครงสร้างของร่างกาย เราสามารถจำแนก สัตว์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง นกแก้ว ไก่ เป็ด โลมา สุนัข สิง 39 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจำแนกกลุ่มสัตว์
 • 47.คำชี้แจง : สังเกตภาพแล้วบอกชื่อสัตว์ จากนั้นจำแนกว่าเป็นสัตว์มีกนะดุกสันหลังประเภทใด 40 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจำแนกกลุ่มสัตว์ ใบงานที่ 3.2 เรื่อง จำแนกประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
 • 48.คำชี้แจง : สังเกตภาพและบอกลักษณะของสัตว์ และจำแนกว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มใด ใบงานที่ 3.3 เรื่อง ลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 41 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจำแนกกลุ่มสัตว์
 • 49. 42 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจำแนกกลุ่มสัตว์ สรุป สาระสำคัญ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แบ่งได้ 8 ประเภท ฟองน้ำ • มีลักษณะคล้ายพืช เกาะติดอยู่กับที่ • ลำตัวเป็นโพรง มีช่องเปิดด้านบน มีรูพรุนโดยรอบ 1 7 สัตว์ที่มีลำตัวกลวง • ลำตัวใสคล้ายวุ้น มีรูปร่างคล้ายทรงกระบอก • ตรงกลางลำตัวเป็นโพรง 3 พวกลำตัวกลม • มีลำตัวนิ่ม กลมยาว ไม่มีขา ผิวเรียบ เป็นปล้อง • ดำรงชีวิตเป็นปรสิตในร่างกายคนและสัตว์ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 2 สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง • ลำตัวกลมยาว เป็นปล้องคล้ายวงแหวนต่อกัน • ผิวหนังเปียกชื้น 6 สัตว์ทะเลผิวขรุขระ • ตามผิวลำตัวหยาบ ขรุขระ มีสารหินปูนเป็นองค์ประกอบ • ไม่มีส่วนหัว ลำตัวแยกเป็นแฉก 5 หอยและหมึกทะเล • อาศัยทั้งบนบกและในน้ำมีลำตัวนิ่ม • บางชนิดมีเปลือกแข็งห่อหุ้มลำตัว มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 8 สัตว์มีขาเป็นข้อ • มีขาต่อกันเป็นข้อ ๆ • มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัว 4 สัตว์จำพวกลำตัวแบน • ลำตัวนิ่ม แบนยาว มีปาก แต่ไม่มีทวารหนัก ไม่มีส่วนหัว ลำตัวแยกเป็นแฉก • ดำรงชีวิตแบบปรสิต การจำแนกกลุ่มสัตว์
 • 50.สัตว์มีกระดูกสันหลัง แบ่งได้ 5 ประเภท 1 กลุ่มปลา เป็นสัตว์เลือดเย็น มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน เพื่อให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ในน้ำ 2 กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เป็นสัตว์เลือดเย็น มีขา 2 คู่ ไม่มีขน ไม่มีคอผิวหนังบางและไม่มีเกล็ด ตาโปนและกลม มีหูแต่ไม่มีรูหู มีรู จมูกอยู่ด้านบนของปาก มีฟันซี่เล็ก 3 กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน เป็นสัตว์เลือดเย็น ผิวหนังหนา มีเกล็ดแข็งแห้งปกคลุมลำตัว หรือมีกระดองแข็งหุ้มลำตัว 4 กลุ่มนก ปีก เป็นสัตว์เลือดอุ่น หายใจโดยใช้ปอด มีจะงอยปากแข็ง ขนเป็นแผง มีขา 1 คู่ มีปีก 1 คู่ วางไข่บนบกและไข่มีเปลือกแข็งหุ้ม บางชนิดบินไม่ได้ และ บางชนิดว่ายน้ำได้ 5 กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นสัตว์เลือดอุ่น มีลักษณะพิเศษ คือ ตัวเมียจะมีต่อมน้ำนมไว้สำหรับเลี้ยงลูกอ่อน มีขนแบบเส้นผมปกคลุมตามร่างกาย มีหู และใบหู การจำแนกกลุ่มสัตว์ 43 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจำแนกกลุ่มสัตว์ สรุป สาระสำคัญ Scan QR Code ทดสอบความรู้กันหน่อย
 • 51.คำชี้แจง : ให้นักเรียนจำแนกกลุ่มของสัตว์แต่ละชนิดที่กำหนดให้ ตามเกณฑ์การจำแนกโดยทำเครื่องหมาย  ลงใน  พร้อมจัดกลุ่มของสัตว์ตามลักษณะเฉพาะลงในตาราง การจำแนกกลุ่มพืช 44 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3
 • 52.การจำแนกกลุ่มพืช คำชี้แจง : ให้นักเรียเติมคำลงใน .................. ให้ถูกต้อง 1. สัตว์ที่อยู่บนโลกมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีโครงสร้าง อวัยวะและ ลักษณะเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม สามารถจำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์โครงสร้างของร่างกายได้เป็น 2 กลุ่มคือ .................... และ ..................... 2. ........................ เป็นสัตว์เลือดอุ่น หายใจโดยใช้ปอด มีขนเป็นเส้นส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบก และมี 4 ขา ตัวอ่อนเติบโตในมดลูกของเพศเมีย มีต่อมน้ำนม ใช้เลี้ยงลูกอ่อน ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว 3. ................... มีลำตัวยาวเป็นปล้องคล้ายวงแหวนเรียงต่อกัน มีผิวหนังเปียกชื้นเพื่อการแลกเปลี่ยนก๊าซในการหายใจ เช่น ไส้เดือนดิน ปลิง 4. .................... เป็นสัตว์เลือดเย็น อาศัยอยู่ในน้ำจืด และ น้ำเค็ม หายใจโดย ใช้เหงือก มีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ วางไข่จำนวนมากในน้ำ 5. .................... มีขาเป็นข้อ ๆ ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ออกลูกเป็นไข่ 45 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3
 • 53.การจำแนกกลุ่มพืช 46 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 คำชี้แจง : ให้นักเรียเติมคำลงใน .................. ให้ถูกต้อง 1. สัตว์ที่อยู่บนโลกมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีโครงสร้าง อวัยวะและ ลักษณะเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม สามารถจำแนกสัตว์โดยใช้เกณฑ์โครงสร้างของร่างกายได้เป็น 2 กลุ่มคือ .................... และ ..................... 2. ........................ เป็นสัตว์เลือดอุ่น หายใจโดยใช้ปอด มีขนเป็นเส้นส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบก และมี 4 ขา ตัวอ่อนเติบโตในมดลูกของเพศเมีย มีต่อมน้ำนม ใช้เลี้ยงลูกอ่อน ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว 3. ................... มีลำตัวยาวเป็นปล้องคล้ายวงแหวนเรียงต่อกัน มีผิวหนังเปียกชื้นเพื่อการแลกเปลี่ยนก๊าซในการหายใจ เช่น ไส้เดือนดิน ปลิง 4. .................... เป็นสัตว์เลือดเย็น อาศัยอยู่ในน้ำจืด และ น้ำเค็ม หายใจโดย ใช้เหงือก มีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ วางไข่จำนวนมากในน้ำ 5. .................... มีขาเป็นข้อ ๆ ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ออกลูกเป็นไข่
 • 54.บรรณานุกรม ขนิษฐา มาลม. (2560). การจำแนกสิ่งมีชีวิต. [ออนไลน์]. สืบค้น วันที่ 20 กันยายน 2564,จาก https://sites.google.com/site/wayam12448/kar-canaek-sing-mi-chiwit คัดคณัฐ ชื่นวงศ์อรุณ. (2562).สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrate).[ออนไลน์]. สืบค้น 20 กันยายน 2564. จาก https://ngthai.com/science/25869/invertebrates/ ดวงพร คันธโชติ. (2560). จุลินทรีและแบคทีเรีย. [ออนไลน์]. สืบค้น วันที่ 20 กันยายน 2564, จาก http://organicmellow.blogspot.com/2013/08/blog-post_6.html ตุพร พิมพาเพชร. (2564). สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 20กันยายน 2564. จาก https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33312 นงนุช สุขจิต. (2555). การจำแนกพืช. [ออนไลน์]. สืบค้น วันที่ 20 กันยายน 2564, จาก https://www.gotoknow.org/posts/246694 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. (2561). [ออนไลน์]. สืบค้น วันที่ 20 กันยายน 2564, จาก https://ngthai.com/science/14197/fungi-on-bread/ ผกาพรรณ นามชมภู.(2560). สัตว์มีกระดูกสันหลัง. [ออนไลน์]. สืบค้น วันที่ 14 กันยายน 2564. จาก https://sites.google.com/site/phakaphannamcomphoo/haelng-xangxing พจนา เพชรคอน. (2563). ความหลากหลายของสัตว์. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2564. จาก https://www.scimath.org/lesson-biology/item/9434-2018-11-14-08-52-40 พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พิรุณ ศิริศักดิ์, นิติกร อ่อนโยน และฐาปนา จ้อยเจริญ. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (E-book). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด. เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ และพลอยทราย โอฮาม่า. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4 เล่ม1 (E-book). พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด.  สุกัญญา พลรัฐธนาสิทธิ์. (2563). สัตว์ในธรรมชาติ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2564. จาก http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/nakhonsithamrat/sukanyap/animal/index.html 47
 • 55.
 • 56.