Portfolio ครูคืนถิ่น

0

Presentation Transcript

 • 1.PORT FOLIO แฟ้มสะสมผลงาน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวจตุพร ศิริพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เอกสารแนะนำตัวประกอบการสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Scan me
 • 2.PORT FOLIO แฟ้มสะสมผลงาน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวจตุพร ศิริพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เอกสารแนะนำตัวประกอบการสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • 3.คำนำ เอกสารแนะนำตัวเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารแสดงข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดทำเพื่อนำเสนอประวัติส่วนตัว ประวัตทางการศึกษา ความสามารถในการทำงาน ความสามารถพิเศษต่างๆ กิจกรรมต่างที่เข้าร่วม และประวัติการฝึกประสบการณ์ที่ภาคภูมิ ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่คอยอบรมสั่งสอนและมอบจิตวิญญาณของความเป็นครู ขอขอบคุณโรงเรียนฝึกประสบการณ์ ครูพี่เลี้ยง นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มอบประสบการณ์อันล้ำค่าตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และขอขอบคุณครองครัว ตลอดจนเพื่อนที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจเป็นอย่างดีตลอดมา ข้าพเจ้าหวังว่าเอกสารประกอบการสัมภาษณ์เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการในการสัมภาษณ์ได้เป็นอย่างดียิ่ง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าของน้อมรับคำแนะนำเพื่อแก้ไขต่อไป จตุพร ศิริพันธ์
 • 4.PROFILE 1 ข้อมูลส่วนตัว
 • 5.Jeearnjoker PROFILE ประวัติส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ : นางสาวจตุพร ศิริพันธ์ ชื่อเล่น : เอิน อายุ : 24 ปี เกิดวันที่ : 25 มีนาคม 2540 สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา: พุทธ ที่อยู่ : 127 หมู่ 1 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 ครอบครัว บิดา : นายประสาน ศิริพันธ์ มารดา : นางเพ็ญศรี ศิริพันธ์ การติดต่อ Jeearnjoker@gmail.com Jatuporn Srpp Jeearnjoker 088-3340950
 • 6.EDUCATION 2 ประวัติการศึกษา
 • 7.ประวัติการศึกษา EDUCATION อนุบาล พ.ศ. 2543-2545 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี ประถม พ.ศ. 2546-2551 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี มัธยมต้น พ.ศ. 2552-2554 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ มัธยมปลาย พ.ศ. 2555-2557 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • 8.สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ระดับปริญญาตรี BACHELOR DEGREE เกรดเฉลี่ยสะสม 3.55
 • 9.ความสามารถพิเศษ ความสามารถในการใช้โปรแกม ความสามารถในการใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดการเรียนการสอน
 • 10.ACTIVITY 3 กิจกรรมที่เข้าร่วม
 • 11.กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรมระดับคณะครุศาสตร์ กิจกรรมระดับสาขา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยกิจกรรม ACTIVITY
 • 12.ACTIVITY กิจกรรมจิตอาสา ค่ายภาษาอังกฤษ English camp การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ACTIVITY
 • 13.ACTIVITY ค่ายภาษาอังกฤษ English hours การจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษาะด้านภาษาอังกฤษและ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ACTIVITY การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ACTIVITY
 • 14.ACTIVITY กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเปิดหมวก ค่ายครุศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมจิตวิทยาผ่านการเรียนรู้ ACTIVITY การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ACTIVITY
 • 15.ACTIVITY ศึกษาดูงานที่จังหวัดโคราช ร่วมกิจกรรม ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา 57 ประเทศทั่วโลก ในการแข่งขันบอลเล่บอลชายหาด ชิงแชมป์โลก ACTIVITY การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสาขา ACTIVITY
 • 16.ACTIVITY การอบรมต่างๆในมหาวิทยาลัย การอบรมในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การอบรมในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยการจัดทำโครงการเจลแอลกอฮอล์เพื่อช่วยเหลือชุมชม จากสถานการณ์ COVID2019 ACTIVITY การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย ACTIVITY
 • 17.ACTIVITY การอบรมต่างๆในมหาวิทยาลัย โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ACTIVITY การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย ACTIVITY
 • 18.ACTIVITY โครงการอบรมครูคืนถิ่น ACTIVITY การเข้าร่วมอบรมต่างๆของโครงการครูคืนถิ่น ACTIVITY
 • 19.โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อ.เมือง จ.อุดรธานี ประสบการณ์ที่ได้รับมอบหมาย - ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/3 - ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนพูดภาษาอังกฤษวันละคำหน้าเสาธง - ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งภายในโรงเรียน เช่น จัดสถานที่ เวรประจำวันหน้าโรงเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
 • 20.กิจกรรมต่างๆในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับมองหมายจากทางโรงเรียนและหมวดภาษาอังกฤษให้จัดทำ ”ภาษาอังกฤษวันละคำ” โดยทำหน้าที่เป็นครูผู้ฝึกฝนและเตรียมคำศัพท์ให้นักเรียนก่อนที่จะนำไปใช้พูดในแต่ละวัน ยืนเวรหน้าประตูโรงเรียน และตรวจเช็คอุณหถูมินักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน
 • 21.กิจกรรมต่างๆในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ของทางโรงเรียน
 • 22.กิจกรรมต่างๆในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รับหน้าที่จัดสถานที่และซุ้มในงานสำคัญและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
 • 23.กิจกรรมต่างๆในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมอบรมโครงการ PLC ของทางโรงเรียนเพื่อจัดทำแผน PLC และนำไปใช้ในการสอนต่อไป จัดการเรียนรู้แบบ PLC โดยมีครูในโรงเรียนร่วมสังเกตการณ์ ครูและนักศึกษาร่วมกัน reflect การจัดการเรียนรู้แบบ PLC
 • 24.กิจกรรมต่างๆในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนจากอาจารย์ในสาขาภาษาอังกฤษ ทำการแสดง งานมุทิตาจิตให้กับคุณครูเกษียณ
 • 25.กิจกรรมต่างๆในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือของทางโรงเรียน
 • 26.กิจกรรมต่างๆในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับมอบหมายให้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษและเป็นวิทยากรโครงการค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียน
 • 27.กิจกรรมต่างๆในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งภายในห้องเรียน
 • 28.CERTIFICATE 4 เกียรติบัตรที่ได้รับ
 • 29.CERTIFICATE เกียรติบัตรที่ได้รับ
 • 30.CERTIFICATE เกียรติบัตรที่ได้รับ
 • 31.CERTIFICATE เกียรติบัตรที่ได้รับ
 • 32.CERTIFICATE เกียรติบัตรที่ได้รับ
 • 33.CERTIFICATE เกียรติบัตรที่ได้รับ
 • 34.CERTIFICATE เกียรติบัตรที่ได้รับ
 • 35.CERTIFICATE เกียรติบัตรที่ได้รับ
 • 36.Be happy with what we are. THANK YOU FOR YOUR ATTENTION