M4 LHE3101

0

Presentation Transcript

 • 1.LHE 3101(PENGAJARAN KEMAHIRAN LISAN PROFESOR MADYA DR. ABDUL RASID JAMIAN arasid@putra.upm.edu.my LHE 3101KEMAHIRAN LISAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU(Linguistic in Malay Language Education) DR. HALIMAH BINTI JAMIL Jabatan Pendidikan Bahasa & Kemanusiaan Fakulti Pengajian Pendidikan 43400 UPM serdang
 • 2.
 • 3.Tokoh-tokoh: Henry Sweet (1912); Otto Jespersen (1943); Harold Palmer (1949). Pendekatan – merangkumi satu penyusunan pelbagai cara, prinsip, pengolahan untuk mendekati sesuatu pelajaran. KAEDAH DAN TEKNIK LAMA DAN MODEN
 • 4.Mok Soon Sang (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran, iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Satu set teori yang sistematik.
 • 5.Kaedah merujuk satu set siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran tertentu dalam jangka masa yang pendek. Edward M. Anthony (1963), kaedah merujuk satu ikhtiar keseluruhan, terbentuk dalam satu set prosedur yang tersusun, berlandaskan suatu pendekatan yang dipilih.
 • 6.6 Satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mecapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek.   Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun (Mok Soon Sang, 1992).
 • 7.7 Teknik Kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Edward M. Anthony (1963), teknik merujuk satu muslihat atau strategi yang digunakan oleh guru untuk mencapai objektif pelajaran yang optimum. Mengikut Azman Wan Chik (1987) teknik itu apa yang dilihat dalam bilik darjah.  Contoh: bercerita, bersyarah, berbincang, latih tubi dan hafalan, penyoalan, simulasi, penyelesaian masalah dan sebagainya.
 • 8.8 Terdapat 3 bidang bahasa dan sifat semula jadi dalam pendekatan dan kaedah pengajaran bahasa, iaitu: 1. Bidang struktural pandangan yang paling tradisi. merujuk sistem yang teratur yang berkaitan dengan elemen untuk mengekod makna. 2. Bidang fungsi Bahasa sebagai alat untuk memberitahu makna yang berfungsi. Menekankan semantik dan dimensi komunikasi. 3. Bidang interaksi Bahasa perhubungan, untuk merealisasikan perhubungan interpersonal atau untuk perkembangan perhubungan sosial sesama individu.
 • 9.9
 • 10.10
 • 11.Peneraju Pendidikan Negara Proses p&p yang menggunakan pelbagai pendekatan/ strategi Pentaksiran menerusi pelbagai instrumen dan pertimbangan profesional bagi menetapkan Tahap Penguasaan Merekod kemajuan murid Pelaporan Tahap Penguasaan murid PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH 1 2 3 4
 • 12.12 Peneraju Pendidikan Negara Standard Kandungan Standard Pembelajaran Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Standard Prestasi Satu set kriteria yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan murid sebagai petunjuk bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai. Standard dalam DSKP
 • 13.13 DSKP BAHASA MELAYU TINGKATAN 1Kemahiran Mendengar dan Bertutur
 • 14.14 DSKP BAHASA MELAYU TINGKATAN 1Kemahiran Mendengar dan Bertutur
 • 15.15 DSKP BAHASA MELAYU TINGKATAN 1Kemahiran Mendengar dan Bertutur
 • 16.Instrumen Pentaksiran
 • 17.Instrumen Pentaksiran
 • 18.Melaksanakan PdP dan Pentaksiran Pentaksiran Secara Lisan Pentaksiran lisan boleh berlaku secara spontan semasa PdP atau secara terancang melalui sesi soal jawab atau kuiz. Pentaksiran secara lisan merupakan satu kaedah pentaksiran yang mudah dan cepat bagi mengesan perkembangan atau penguasaan murid. Pentaksiran lisan digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi antara: Murid dengan guru Murid dengan murid Murid dengan bahan pembelajaran
 • 19.Melaksanakan PdP dan Pentaksiran Antara aspek yang boleh ditaksir secara lisan ialah: Kefahaman konsep Pengetahuan fakta Kemahiran mendengar Penggunaan bahasa yang tepat Kefasihan menghafaz Sebutan dalam berbahasa Kecekapan mencongak Gaya persembahan Pertuturan dan sikap
 • 20.Melaksanakan PdP dan Pentaksiran Pentaksiran lisan sesuai untuk: Mengesan kemajuan dan pencapaian murid dalam kemahiran berkomunikasi. Mendapat maklumat serta-merta tentang kefahaman dan pengetahuan murid. Mengesan kebolehan murid dalam kemahiran membaca dan menghafaz. Mengesan kelancaran dalam sebutan. Mengesan amalan dan sikap murid secara serta-merta. Instrumen pentaksiran secara lisan boleh dipelbagaikan merangkumi soalan dan aktiviti yang memerlukan respons murid dalam bentuk lisan. Dalam menyediakan instrumen guru perlu memastikan: Soalan, penyataan, ilustrasi dan bahan rangsangan perlu jelas dan mudah difahami oleh murid. Aktiviti atau bahan boleh merangsang murid mengeluarkan idea. Pelbagai bentuk soalan seperti solan bertumpu dan bercapah digunakan untuk merangsang murid berfikir dan menaakul.
 • 21.21 TERIMA KASIH