เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4 หน่วยที่ 2

0

Presentation Transcript

 • 1.เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่
 • 2.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริการบนอินเทอร์เน็ต เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต แผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ 2
 • 3.บริการบน อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ social network อีเมล e-mail กูเกิล บริการค้นหาข้อมูล ยูทูบ บริการดูวิดีโอ อีเมล บริการส่งจดหมาย เฟซบุ๊ก บริการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โพสต์ภาพและสร้างกลุ่มเครือข่ายขึ้นมาเฉพาะได้ บริการของ Google ยูทูบ YouTube
 • 4.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในสมัยโบราณการสื่อสารของมนุษย์จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งที่หาได้ง่าย ๆ เช่น การส่งสัญญาณระยะใกล้ จะใช้การเคาะการตีให้เกิดเสียง ส่วนระยะไกล จะใช้การส่งสัญญาณควัน จากนั้นการสื่อสารได้มีการพัฒนาตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้งานมากมาย การตีเกราะไม้เพื่อส่งสัญญาณเสียง การกดออดเพื่อส่งสัญญาณเสียง
 • 5.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคแรก ๆ นั้น คอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องที่ใช้งานแยกส่วนจากอุปกรณ์อื่น ๆ หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นจะนำอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานมาต่อกัน เช่น ต่อกับเครื่องพิมพ์ ต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล และหากต้องการคัดลอกไฟล์จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง จะต้องใช้วิธีการนำข้อมูลเก็บในหน่วยความจำรอง เช่น แผ่นดิสก์ แล้วนำหน่วยความจำรองนั้น ไปใช้กับเครื่องที่ต้องการ คัดลอกไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
 • 6.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต่อมามีการนำคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการใช้งานมาเชื่อมโยงกันมากกว่าหนึ่งเครื่องเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ย้ายข้อมูล สำรองข้อมูล ใช้ข้อมูลหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันได้สะดวกสบายมากขึ้น และเมื่อเครือข่ายมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงใช้ระบบสายโทรศัพท์มาเป็นสื่อในการเชื่อมต่อ จนปัจจุบันคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ทั่วโลก เรียกว่า อินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดใช้สายสัญญาณ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชนิดไม่ใช้สายสัญญาณ
 • 7.กิจกรรมที่ อยากเป็นมนุษย์ยุคไหน 0 2.1 ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์ในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันในเรื่องใดอีกบ้าง ? ใช้เครื่องมือตามธรรมชาติ เช่น การตีให้เกิดเสียง เพื่อช่วยในการสื่อสารระยะไกล สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยในการสื่อสาร ได้สะดวกและรวดเร็ว คำถามสำคัญ นักเรียนรู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใดบ้างที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสาร วัตถุประสงค์ เปรียบเทียบเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่เกิดขึ้นได้ สมุดสำหรับจดบันทึก หรือแบบฝึกหัด 1 เล่ม ปากกา 1 ด้าม วัสดุอุปกรณ์ วิธีปฏิบัติ นักเรียนเปรียบเทียบการสื่อสารของมนุษย์สมัยโบราณกับการสื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันและเหมือนกันอย่างไร
 • 8.การใช้อินเทอร์เน็ต บริการบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม คือ การเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบและสิ่งที่ควรรู้จัก ดังนี้ เว็บไซต์ (web site) เป็นแหล่งที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เป็นโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อความ ภาพ เสียง ในการใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องใช้โปรแกรมเพื่อเปิดเว็บไซต์ ตัวอย่างของโปรแกรมนี้ เช่น โปรแกรม Microsoft Edge โปรแกรม Google Chrome
 • 9.การใช้อินเทอร์เน็ต ในการเข้าสู่เว็บไซต์ จะต้องพิมพ์ชื่อของเว็บไซต์นั้น ในช่องที่ใช้กำหนดที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ URL เป็นตำแหน่งชื่อเรียกเว็บไซต์ซึ่งต้องระบุทุกครั้งที่ต้องการเปิดเว็บไซต์ http เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ หรือ www. เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ต บริการนี้ คือ การเปิดเว็บไซต์ต่าง ๆ นั่นเอง องค์ประกอบของเว็บไซต์ Google
 • 10.การใช้อินเทอร์เน็ต เว็บเพจ (web page) หน้าต่างของเว็บไซต์ โดยทั่วไปแล้วเว็บไซต์จะประกอบด้วยเพจหลาย ๆ เพจ หน้าต่างของเว็บไซต์
 • 11.การใช้อินเทอร์เน็ต โฮมเพจ (home page) เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ เมื่อเปิดเว็บไซต์ต่าง ๆ ขึ้นมา หน้าแรกที่ปรากฏให้เห็น เรียกว่า โฮมเพจ ลิงก์ (link) เว็บไซต์บางเว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่น ๆ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ โดยตำแหน่งที่เชื่อมโยงไปนั้น เรียกว่า ลิงก์ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งเป็นข้อความ ภาพ และภาพเคลื่อนไหว โฮมเพจและลิงก์ที่อยู่ในเว็บไซต์ 7 8
 • 12.การใช้อินเทอร์เน็ต การเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรก หากเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ให้เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมา โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับเปิดเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าได้ 2 วิธี ดังนี้ สามารถคลิกเมาส์ที่ไอคอนของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยตรง
 • 13.การใช้อินเทอร์เน็ต เริ่มต้นการเข้าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์โดยเริ่มต้นคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start 2.2 หากเลือกใช้โปรแกรม Google Chrome ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start แล้วเลือกโปรแกรม 2.1 หากเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Edge ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start แล้วเลือกโปรแกรม โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์มีหลายโปรแกรม และหลายรุ่นให้เลือกใช้งาน
 • 14.การใช้อินเทอร์เน็ต เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว ทดลองพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ เช่น https://www.google.co.th แล้วกด Enter โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างโปรแกรม ดังนี้ 2. หน้าต่างโปรแกรม Google Chrome 1. หน้าต่างโปรแกรม Microsoft Edge นักเรียนมักจะเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วยวิธีใดเพราะเหตุใด คำถามสำคัญ
 • 15.การค้นหาข้อมูล การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้น เราต้องพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ลงไปในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ หากไม่ทราบที่อยู่เว็บไซต์ เราสามารถนำเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลมาใช้งานได้ เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม คือ เว็บไซต์ Google โดยเว็บไซต์หรือเครื่องมือที่ใช้สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เรียกว่า Search Engine เครื่องมือนี้สามารถใช้ค้นหาข้อมูลได้มากมาย เมื่อเปิดเว็บไซต์ https://www.google.co.th ขึ้นมา หน้าจอของเว็บไซต์จะเป็น ดังนี้
 • 16.การค้นหาข้อมูล การใช้งาน เพียงพิมพ์ข้อความหรือคำที่ต้องการค้นหาลงไปในพื้นที่สำหรับพิมพ์คำสืบค้นข้อมูล ก็จะมีข้อมูลปรากฏให้เห็น เช่น ต้องการค้นหาด้วยคำว่า “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” เมื่อพิมพ์ข้อความลงไปแล้วกดค้นหา โปรแกรมจะแสดงเว็บไซต์ต่าง ๆ ออกมาดังภาพ การใช้คำค้นอย่างไรจึงทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ คำถามสำคัญ
 • 17.การค้นหาข้อมูล การค้นหาข้อมูลนั้น หากใช้คำที่มีความหมายกว้างเกินไป ข้อมูลที่ได้อาจจะเป็นข้อมูลที่มีความหมายกว้าง ๆ ดังนั้น เราควรใช้คำที่ตรงประเด็น กระชับ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ ตัวอย่าง นักเรียนกำลังศึกษาเรื่อง แม่เหล็ก และสนใจเกี่ยวกับแรงของแม่เหล็ก หากนักเรียนใช้คำค้นว่า “แรง” สิ่งที่ได้จะเป็นความหมายกว้าง ๆ เกี่ยวกับแรงต่าง ๆ
 • 18.การค้นหาข้อมูล หากนักเรียนระบุให้ตรงประเด็นว่า “แรงแม่เหล็ก” สิ่งที่ได้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแรงของแม่เหล็กโดยตรง
 • 19.การค้นหาข้อมูล หากต้องการค้นหาภาพ เว็บไซต์ Google สามารถค้นหาได้เช่นกัน โดยพิมพ์คำหรือข้อความที่ต้องการค้นหา แล้วคลิกเมาส์เลือก ค้นรูป สิ่งที่ได้จะปรากฏภาพที่เกี่ยวข้องขึ้นมา
 • 20.การค้นหาข้อมูล หากเราสนใจภาพใดให้คลิกเมาส์เลือกที่ภาพนั้น ภาพที่เลือกจะแสดงออกมา เช่น สนใจภาพสนามแม่เหล็ก
 • 21.การค้นหาข้อมูล หากเราต้องการเก็บภาพไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำได้โดยคลิกเมาส์ขวาภาพที่เลือก จากนั้นบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ ตามขั้นตอน ดังนี้ คลิกเมาส์ขวาภาพที่เลือกจะปรากฏหน้าต่างคำสั่งออกมา ให้คลิกเมาส์เลือกคำสั่ง Save image as…
 • 22.การค้นหาข้อมูล คลิกเมาส์เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูลแล้วคลิกเมาส์เลือกปุ่ม Open คลิกเมาส์เลือกปุ่ม Save ภาพที่เลือกจะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์
 • 23.วิธีปฏิบัติ กิจกรรมที่ ฉลาดค้นบนอินเทอร์เน็ต 0 2.2 วัตถุประสงค์ ประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลกับเรื่องราวที่สนใจได้ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สมุดสำหรับจดบันทึก หรือแบบฝึกหัด 1 เล่ม ปากกา 1 ด้าม นักเรียนค้นหาข้อมูลและภาพที่เกี่ยวกับงานวันเด็กบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้คำค้นหลาย ๆ คำ แล้วเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้
 • 24.นักเรียนค้นหาชื่อนักวิทยาศาสตร์และผลงานที่นักเรียนรู้จักมา 4 คน จากนั้นนำชื่อนักวิทยาศาสตร์มาเขียนเรียงลำดับตามช่วงเวลาของแต่ละคน การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อทำกิจกรรมข้อ 1 และข้อ 2 นักเรียนใช้คำค้นคำใดบ้าง จากการทำกิจกรรม ข้อมูลที่นักเรียนค้นหามีอยู่หลายแหล่งข้อมูลใช่หรือไม่ ข้อมูลจากการสืบค้นซึ่งมีมากกว่า 1 แหล่งข้อมูล นักเรียนมีวิธีการเลือกแหล่งข้อมูลอย่างไร ? Galileo Galilei ค.ศ. 1564 - 1642 ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ดูดาว Sir Isaac Newton ค.ศ. 1643 - 1727 ตั้งกฎแรงโน้มถ่วง Thomas Alva Edison ค.ศ. 1847 - 1931 ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า Albert Einstein ค.ศ. 1879 - 1955 ตั้งทฤษฎีสัมพัทธภาพ วิธีปฏิบัติ ? ?
 • 25.การค้นหาข้อมูล จะเห็นว่าเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลจะแสดงข้อมูล หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องมากมาย หากเราสนใจสามารถคลิกดูได้ทันที และข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นไปได้ที่ข้อมูลเรื่องเดียวกันอาจมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน ซึ่งการนำข้อมูลมาใช้ จะต้องพิจารณาถึงผู้ที่สร้างเว็บไซต์ หรือนำเสนอข้อมูลนั้นด้วย การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้อาจประเมินจากประเภทของเว็บไซต์ หากเป็นของหน่วยงานราชการ สำนักข่าว หรือองค์กรต่าง ๆ ความน่าเชื่อถืออาจจะมากกว่าเว็บไซต์ที่สร้างโดยบุคคลทั่วไป นอกจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลต่าง ๆ อาจจะต้องปรับให้ทันสมัย ดังนั้น เราควรพิจารณาถึงวันที่เผยแพร่ข้อมูลนั้นด้วย
 • 26.การค้นหาข้อมูล ตัวอย่าง หากนักเรียนต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร โดยใช้คำค้นว่า “กรุงเทพมหานคร” จะพบข้อมูลต่าง ๆ มากมาย แต่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุด คือ เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการของกรุงเทพมหานครโดยตรง
 • 27.การค้นหาข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตนั้นบางเว็บไซต์เขียนเป็นภาษาวิชาการ บางเว็บไซต์เขียนเป็นภาษาพูด รวมทั้งภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว หากนำมาใช้อาจต้องปรับให้เหมาะสมกับการนำเสนอ เช่น การนำข้อมูลและภาพมาทำเป็นรายงาน จะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงให้เป็นภาษาสำหรับผู้อ่านรายงานนั้นด้วย และต้องอ้างอิงแหล่งที่มา หรือแหล่งที่เก็บข้อมูลนั้นด้วย การอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร คำถามสำคัญ
 • 28.การค้นหาข้อมูล ตัวอย่าง นักเรียนนำข้อมูลหรือข่าวสารมาจากเว็บไซต์ของ อพวช. นักเรียนจะต้องระบุด้วยว่า ข้อมูลจาก www.nsm.or.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่... เดือน... พ.ศ. ...
 • 29.วิธีปฏิบัติ นักเรียนค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับจังหวัดของตนเอง แล้วนำข้อมูลในประเด็นที่นักเรียนสนใจ มาเรียบเรียงข้อความระมาณ 10 บรรทัด นำภาพมาติดหรือวาดภาพประกอบ และอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นักเรียนศึกษา กิจกรรมที่ ใครน่าเชื่อถือ 0 2.3 วัตถุประสงค์ เลือกค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สมุดสำหรับจดบันทึก หรือแบบฝึกหัด 1 เล่ม ปากกา 1 ด้าม นักเรียนเลือกข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานใด ด้วยเหตุผลใดบ้าง ?
 • 30.บริการบนอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมาย ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้น สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนความคิดทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้นำอินเทอร์เน็ตมาใช้ในงานด้านการศึกษา ด้านธุรกิจและเกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ ขึ้นอีกมากมาย เช่น การส่งจดหมายทางไปรษณีย์ การติดต่อสื่อสารโดยใช้คอมพิวเตอร์
 • 31.บริการบนอินเทอร์เน็ต 1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล มีผู้ให้บริการฟรี เช่น Gmail, Hotmail หรือ Windows Live นอกจากนี้ยังมีอีเมลของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาอีกด้วย ในการใช้งาน ผู้ใช้จะต้องมีอีเมลของตนเองก่อน เรียกว่า อีเมลแอดเดรส (e-mail address) ซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้ใช้งาน การใช้งานครั้งแรก จะต้องสมัครกับผู้ใช้บริการ แล้วลงชื่อเข้าใช้งาน เช่น หากใช้บริการของ Google หรือใช้ Gmail จะต้องลงชื่อเข้าใช้ดังภาพ อีเมลแอดเดรสหรือที่อยู่ของผู้ใช้งานประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน หรือ User ID และรหัสประจำตัวของผู้ใช้งาน หากเราลงชื่อเข้าใช้งานกับผู้ให้บริการที่เราสมัครไว้ เราจะส่งอีเมลได้ทันที
 • 32.บริการบนอินเทอร์เน็ต 2. ยูทูบ (YouTube) บริการสำหรับดูภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
 • 33.บริการบนอินเทอร์เน็ต 3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network ) เป็นบริการที่สามารถใช้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โพสต์ภาพ และสร้างกลุ่มของเครือข่ายขึ้นมาเฉพาะได้ การใช้งานให้เข้าไปในเว็บไซต์ของเฟซบุ๊ก โดยเปิดเว็บไซต์ https://www.facebook.com แล้วพิมพ์รายละเอียดต่าง ๆ สำหรับการสมัครเข้าใช้ครั้งแรก จากนั้นเราสามารถเพิ่มเพื่อนหรือบุคคลที่จะติดต่อด้วยเข้ามาได้อีกมากมาย เครือข่ายสังคมออนไลน์มีเลือกใช้ได้มากมาย และสามารถใช้ได้ง่าย แต่การใช้งานหรือการพิมพ์ข้อความต่าง ๆ ลงไปนั้นเราต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่นด้วย เช่น ไม่สร้างข้อความเท็จแล้วส่งให้ผู้อื่น ไม่กระทำการใด ๆ ให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหาย ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นมาเผยแพร่
 • 34.บริการบนอินเทอร์เน็ต 4. บริการของ Google Google มีบริการอื่น ๆ มากมาย เช่น อีเมล แผนที่ ยูทูบ การแปลภาษา ซึ่ง Google ได้รวบรวมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ให้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยคลิกดังรูป เมื่อคลิกเมาส์ตรงนี้จะมีบริการอื่นแสดงออกมา
 • 35.บริการบนอินเทอร์เน็ต 4.1 บริการ Maps คลิกเมาส์เลือก Maps แล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ จากนั้นแผนที่จะแสดงออกมา ดังภาพ แผนที่จะแสดงออกมา พิมพ์ชื่อสถานที่
 • 36.บริการบนอินเทอร์เน็ต 4.2 บริการแปลภาษา คลิกเมาส์เลือกแปลภาษา แล้วเลือกภาษาที่ต้องการแปล จากนั้นทดลองพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล จะปรากฏคำแปลออกมา
 • 37.8 ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต
 • 38.วิธีปฏิบัติ นักเรียนเลือกใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต 1 บริการ ได้แก่ e-mail, YouTube, facebook, Google Mapsแล้วตอบคำถาม ดังนี้ นักเรียนเลือกใช้บริการใด นักเรียนใช้บริการนั้นอย่างไร นักเรียนใช้บริการนั้นเพื่อประโยชน์อะไร กิจกรรมที่ ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ 0 2.4 วัตถุประสงค์ ใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ได้ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สมุดสำหรับจดบันทึก หรือแบบฝึกหัด 1 เล่ม ปากกา 1 ด้าม นักเรียนเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีมารยาทหรือไม่ อย่างไร ?
 • 39.จบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2