B-Draft-Deck_BGFoF

0

Presentation Transcript

 • 1.ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ СТАТУС НА ОПЕРАЦИИТЕ, АПРИЛ 2021 София, 2021
 • 2.1.2 млрд. лв. ресурс от ФнФ по шест мандата Очаквани 2,7 млрд. лв. от частния сектор, привлечени от финансовите инструменти. Ролята на ФнФ професионално управление на средствата избор на финансови посредници управление и мониторинг на финансовите инструменти FUND OF FUNDS ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ - ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ
 • 3.FUND OF FUNDS ФМФИБ прилага дялови инструменти като част от мандата от ОПИК Първоначално, мандатът включва шест дялови ФИ, но след К19, бюджетът за ФТТ (30М) е пренасочен към четирите фонда в ранна фаза Въпреки съществените предизвикателства във фазата на избор, всички инструменти са договорени, а четири от фондовете са в инвестиционен период Очакваме ФМР ще бъде затворен в следващото тримесечие След продължителния период на затваряне на фондовете (сходно с JEREMIE), процесът на инвестиране се ускорява с всяко тримесечие (отново сходно с JEREMIE) ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПРЧР 2014-2020 ФИ ЗА РИСКОВИ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ (1 от 2)
 • 4.FUND OF FUNDS ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПРЧР 2014-2020 КОНЦЕПЦИЯ ПРОДУКТ РАСТЕЖ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ BGN 49 M BGN 98 M ФМФИБ прилага и дългово финансиране за стартиращи и социални предприятия като част от мандата от ОПРЧР Договорени са шест лимита за финансиране със споделяне на риска и за гаранции с четири посредника Тясната допустимост, съчетана с тежка администрация, малки кредити и ниска доходност имат значителен ефект върху интересът на пазара към продукта и договарянето и включването на нови кредити е относително бавно Към момента кредитите са насочени преобладаващо към стартиращи предприятия, като финансирането към социални предприятие е по-скоро спорадично Микро I&II BGN 5 M Микро I&II BGN 3.9 M Мирко II BGN 15 M ГАРАНЦИИ BGN 5 M лимит, BGN 25 M портфейл ФИ ЗА РИСКОВИ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ (2 от 2)
 • 5.FUND OF FUNDS ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПРЧР 2014-2020 ГАРАНЦИИ КОВИД-19 ПОРТФЕЙЛНИ ГАРАНЦИИ BGN 3 M индивидуален лимит BGN 157.8 M общ лимит до BGN 23.7 M за лихвена субсидия BGN 789 M макс. нов портфейл Нов продукт в отговор на К19 съставен от бюджета на Гаранции за иновации и ЕЕ и микрокредитиране Избрани са девет банки, сключени са договори с осем Активното включване на големите банки започва от това тримесечие (вече са стартирали ПИБ, БАКБ и Райфайзен) Изглежда продуктът се приема добре, като основните предизвикателства са прилагане на лихвената субсидия, докладване и вписване в регистъра за минимални помощи
 • 6.ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПРСР 2014-2020 Нов продукт договорен през септември 2021 Насочен към земеделски стопани/ МСП, извършващи земеделски дейности и към МСП, извършващи неземеделски дейности в селските райони Стартирана процедура за избор, получени четири заявления за участие за целия ресурс ФИНАНСИРАНЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СЪС СПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА до BGN 2 M индивидуален лимит BGN 40 M общ лимит FUND OF FUNDS
 • 7.FUND OF FUNDS ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУЦКТУРА. ВиК (1 от 2) Финансов инструменти за осигуряване на съфинансиране за конкретни проекти от страна на реформираните ВиК оператори. Посредник е ЕБВР Бюджетът на продукта надвишава значително необходимото финансиране. Проблемът с усвояването се задълбочава допълнително от осигуреното частно съфинансиране от ЕБВР, успешната конкуренция (ФЛАГ и три частни банки), проблеми с прилагането на предвидената техническа помощ, предизвикателства пред самите проекти и ниския капацитет с осигуряване на външно съфинансиране на ВиКО Систематичното координиране на усилията на основните играчи и активната позиция на ВиК Холдинга подобряват ситуацията, но само до някъде Вероятно свободни биха останали между 80 и 100 млн. евро от договорените с УО средства ФМФИБ работи върху няколко опции за адресиране на предизвикателствата
 • 8.FUND OF FUNDS ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПРЧР 2014-2020 Финансов инструменти за осигуряване на финансиране за проекти, свързани с управлението на битови отпадъци Бюджетът на мандата възлиза на приблизително 52.4 млн. лв. Преминат през относително комплексен процес по прилагане, включително актуализация на Предварителна оценка и два пазарни теста Наблюдава се ограничен интерес и потенциал за реализация поради тясната допустимост и разпределения значителен ресурс за БФП към общински проекти През ноември 2020, ФМФБ стартира инициатива за предоставяне на директни кредити на крайни получатели, като са получени четири запитвания до момента. Всички са отхвърлени на първи етап на прегледа, т.е. оценка на допустимост ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУЦКТУРА. Отпадъци (1 от 2)
 • 9.ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПРЧР 2014-2020 Нов мандат с бюджет от 5.4 млн. лв. предвидени за гаранции и финансиране със споделяне на риска ФМФИБ започна работа по процеса на структуриране на инструмента ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В СЕКТОР РИБАРСТВО FUND OF FUNDS
 • 10.FUND OF FUNDS ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПРЧР 2014-2020 Инструментите са изцяло договорени и се осъществяват инвестиции. Инструментът е допълнен с така наречената Инвестиционна платформа, съфинасирана от ЕИБ и ФЛАГ за проекти извън рамките на допустимостта Комплексната инвестиционна стратегия и подход се проявяват в регулярното възникване на различни предизвикателства, които се разрешават с координация по линията посредници – ФМФИБ - Управляващ орган Сложната рамка на допустимост и държавни помощи задържат бърз ръст на инвестициите въпреки явния потенциал и нужда за финансиране, особено в секторите, свързани с Градско развитие Потвърждение за предходното е обстоятелството, че ФЛАГ успяха да пласират почти целия ресурс на Инвестиционната платформа за приблизително половин година, при положение че не получават такса за управление. Финансираните проекти са сходни по характер на тези във ФГР, но не могат да бъдат финансирани поради различни ограничения В допълнение, ФМФИБ управлява и ХФ JESSICA от предходния период, като инструментите се прилагат от същите посредници ФОНДОВЕ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ В ГРАДСКО РАЗВИТИЕ BGN 79 M BGN 118 M BGN 123 M ФГР СОФИЯ BGN 134 M ФГР СЕВЕР BGN 200 M ФГР ЮГ BGN 209 M ГАРАНЦИИ BGN 33.1 M ФГР ИНВЕСТИЦИОННА ПЛАТФОРМА BGN 100 M
 • 11.FUND OF FUNDS ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПРЧР 2014-2020 ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ОПЕРАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ (1 от 2)
 • 12.FUND OF FUNDS ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПРЧР 2014-2020 ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ОПЕРАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ (2 от 2) Изпълнението по дяловите инструменти на ОПИК изглежда ниско поради незатворения ФМР, който е и най-голям Посредниците на работещите фондове достигат усвояване от близо 30% за период по-малък от година и продължават да ускоряват темповете на инвестиране Дълговите ФИ по ОПИК (Гаранциите К19) са подписани в края на годината и очакваме тримесечни справки в края на април. Посредниците са уверени, че срокът на включване е повече от достатъчен Таблицата не включва ФИ, чието договаряне предстои, т.е. ПРСР и ПМДР, както и ОПОС Отпадъци За остатъчния ресурс по ОПРЧР от 38.5 млн. лв. в момента се провежда процедура (Гаранции за микрокредитиране) за избор на посредник, както се планира и процедура за избор на посредници за финансиране със споделяне на риска.
 • 13.FUND OF FUNDS ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПРЧР 2014-2020 ОСНОВНИ ПРИНЦИПНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
 • 14.ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПРЧР 2014-2020 ОСНОВНИ ПРИНЦИПНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА FUND OF FUNDS
 • 15.FUND OF FUNDS ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПРЧР 2014-2020 СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ
 • 16.FUND OF FUNDS ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПРЧР 2014-2020 АКТИВНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ НА ФОНДА НА ФОНДОВЕТЕ
 • 17.BG FoF www.fmfib.bg office@fmfib.bg