1.2 Projektové vyučovanie

0

Presentation Transcript

  • 1.1.2 Projektové vyučovanie Celková dotácia 0.5 hod prezenčne Ambasádor programu eTwinning Zuzana Mészárosová
  • 2.Projektové vyučovanie Projektová metóda je moderný spôsob vyučovania. Zodpovedá všetkým požiadavkám na trvalé hodnoty a rozvoj tvorivých schopností. Učiteľ i žiak môžu plne uplatniť všetky svoje schopnosti spôsobom, pri ktorom sa neodovzdávajú hotové poznatky, ktoré žiaci pasívne prijímajú ale projektová metóda ich orientuje na činnosť a na proces aktívneho učenia. Rozvíja ich myslenie, vzbudzuje ich záujem o poznávanie a rozvíja praktické činnosti žiaka (M. Darák – K. Tabaková, 1998). 2
  • 3.Základné princípy projektového vyučovania Zreteľ na potreby a záujmy detí – výber témy má vhodne prispieť k sebarealizácii žiaka, umožniť mu získať nové skúsenosti a pohľady na vyučovací predmet. Zreteľ na aktuálnu situáciu – spájať školu so životom. Interisciplinarita – prekračovať rámec jednotlivých vyučovacích predmetov. Sebaregulácia pri učení – žiaci si plánujú, realizujú a hodnotia svoje projekty, učia sa učiť. Orientácia na produkt – produkt prináša zmysluplnosť učenia, celej práce, čím motivuje žiakov, žiaci prezentujú svoj produkt pred triedou. Skupinová realizácia – pri práci v tímoch sa žiaci učia spolupracovať, komunikovať, ale učia sa aj tolerancii a riešeniu konfliktov. 3
  • 4.Ciele projektového vyučovania Cieľom projektového vyučovania je podľa M. Zelinu (2000): výchova k samostatnosti a vlastnej zodpovednosti. Výsledkom má byť komplexný produkt, riešenie projektu (niečo vypracované, zhotovené, naučené a odprezentované, predvedené, zaspievané, namaľované, zdokonalené atď.) U žiaka sa rozvíjať tvorivosť, kritické myslenie, schopnosť spolupracovať, komunikovať, hľadať informácie, riešiť problémy atď. Žiaci sa učia organizovať si svoju prácu, vypracovať a dokončiť zadanie, zvládať prekážky a niesť zodpovednosť za vykonanú prácu. I napriek tomu projektové vyučovanie vytvára prostredie v ktorom je práca hrou a zážitkom. Žiaci sa učia opravovať chyby bez stresu, berú to ako súčasť svojej práce, prevažuje dobrá atmosféra v triede. 4
  • 5.Metodika projektového vyučovania Priebeh prípravy projektu má nasledovnú postupnosť: Spoločné uvažovanie (učiteľa a žiakov) nad tým, čo ich zaujíma a čo by bolo vhodné, potrebné a dôležité riešiť, „Zbieranie“ myšlienok vedúcich k formovaniu projektu, Spoločné plánovanie (učiteľ, žiaci - čo riešime, k čomu dospejeme, čo predpokladáme), Premýšľanie o realizácii postupu (čo, ako, prečo, ...), Vytýčenie časového harmonogramu postupu (čo a kedy), Práca skupín na projekte (rôznymi metódami), Zverejňovanie výsledkov riešenia projektu a jeho častí skupinami. Hodnotenie Projektové vyučovanie je aktivizačná metóda, ktorá komplexne zlepšuje viaceré aspekty vyučovania. 5
  • 6.Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom projektového vyučovania Projektová metóda je podľa E. Petraškovej moderný spôsob vyučovania, ktorý sa orientuje na činnosť žiaka a na proces jeho aktívneho učenia. Hlavným cieľom je rešpektovanie jedinečnosti osobnosti dieťaťa, rozvoj jeho pozitívneho hodnotenia, formovanie optimálnych vzťahov a podobne. 6
  • 7.Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom projektového vyučovania Projektový spôsob vyučovania využíva spontánnosť a nápaditosť žiakov. Uplatňujú sa pri ňom metódy rozvíjajúce tvorivosť žiakov. Dôraz sa kladie na aktivitu a spoluprácu žiakov. Je zameraný na produkt práce, vychádza sa zo záujmov žiaka. Žiak si osvojuje poznatky samostatne. Pri projektovom vyučovaní sa uprednostňuje slovné hodnotenie žiakov s cieľom povzbudiť žiaka (Petrašková, 2007). Žiaci si pod vedením učiteľa, alebo aj individuálne vypracujú projekt, ktorý postupne riešia, a tým sa vlastne učia. Projekt môže byť zameraný viac prakticky, alebo aj teoreticky. Už samotná príprava projektu aktivizuje žiakov. Podstatou tohto spôsobu výučby je teda riešenie určitej úlohy komplexného charakteru – projektu. 7
  • 8.Delenie projektov podľa cieľa: problémové – riešiť problém zo života konštrukčné (tvorivé) – vytvoriť, navrhnúť niečo nové hodnotiace – posudzovať, skúmať, hodnotiť problém drilové (nácvikové, upevňovacie) – natrvalo osvojiť zručnosti, vedomosti podľa počtu riešiteľov: individuálne – rieši žiak sám skupinové – rieši skupina žiakov podľa časovej dĺžky: krátkodobé – vymedzený časový úsek počas školského roka (týždeň, mesiac ...) dlhodobé – celý školský rok, polrok podľa miesta realizácie: školské – žiaci pracujú na projekte len na vyučovacej hodine jedného alebo viacerých predmetov domáce – žiaci pracujú na projekte len doma kombinované – žiaci časť projektu realizujú v škole a časť doma (najvhodnejší spôsob) 8
  • 9.Použitá literatúra DARÁK, M, -- TABAKOVÁ, K. 1998. Základy pedagogiky. Terminologické minimum. 1. vyd. Prešov: ManaCon, 1998. 126 strán. ISBN 80-85668-72-6 PETRAŠKOVÁ, E. 2007. Projektové vyučovanie. Prešov: MPC, 2007. ISBN 978-8045-463-0 ZELINA, M. 2000. Alternatívne školstvo. Bratislava: Vydavateľstvo IRIS, 2000. 255 strán. ISBN 80‐ 88778‐98‐0 9