Korean Grammar 1- 단어의 종류

0

Presentation Transcript

 • 1.단어의 종류 START 단어의 중류 KOREAN GRAMMAR I Mind map
 • 2.NEXT MIND MAPPING คำนำ Mind Map นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 한국어 - 문법 Iเพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง 음운 - 단어의중류 และได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียน ผู้จัดทำหวังว่า Mind Map นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หรือนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
 • 3. คำแนะนำ ผู้จัดทำมีการจัดทำ Mind map เอกสารเนื้อหาที่มีทั้ง 2 ประเภทคือ ประเภทที่ 1. E-Book ไฟล์รูปแบบ PDF ที่เหมาะแก่การฟังคำอธิบายจากวิดีโอประกอบและ E-Book รูปแบบ PowerPoint ที่สามารถกดฟังคำบรรยายได้จากเอกสารเลย โดยแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือฉบับที่ 1 เรื่อง 음운 และฉบับที่ 2 เรื่อง 단어의 종류ในฉบับนี้คือเรื่อง 단어의 종류 ประเภทที่ 2 คือไฟล์ PDFและ PowerPoint เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นได้ โดยเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้จะประกอบไปด้วยสรุปภาพรวมเป็น Mind map แล้วจึงอธิบายรายละเอียดที่มีเนื้อหาต่างๆ เช่นนิยาม ความต่าง ข้อยกเว้น ข้อควรระวัง ตัวอย่างของ 단어의 종류 ตามรายละเอียดต่างๆเป็นภาษาเกาหลี และมีวีดีโออธิบายประกอบให้เข้าใจง่ายขึ้น สามารถแสกน Qr code เพื่อใช้เป็นสื่ออิบายรายละเอียดของเอกสารฉบับนี้ NEXT MIND MAP
 • 4.단어의종류 สารบัญ บทที่2단어의종류……………………………………………………………………………………………..1 체언……………………………………………………………………………………………………2 수식언....................................................................................................................................................3 관형사…………………………………………………………………………………….............................4 부사………………………………………………………………………………....……..............................5 독립언…...……………………………………………………………………………………………………………8-9 관계언…………………………………………………………………………………………………………..…10-13 격조사…………………………………………………………………………………..................................12 보조사…………………………………………………………………………………..................................13 접속 조사…………………………………………………………………………………………………........14 용언…………………………………………………………………………………………………………………….....15 동사와 형용사의 구별…………………………………………………………………........17 หน้า
 • 5.단어 불변어 체언 가변어 수식언 독립언 관계언 용언 명사 대명사 관형사 부사 감탄사 조사 동사 형용사 수사
 • 6. 체언 NEXT
 • 7.체언 명사 수사 대명사 개념 : 주로 문장의 중심 (몸체)이되는 명사, 대명사, 수사 를 통틀어 이르는 말 특징 : 활용하지 않음 문장에서 조사와 결합하거나 홀로 쓰여 다양한 기능함 조사의 도움을 받아 문장에서 *다향한 기능을 함 ex. 주어: 선생님이 학생들을 가르친다. 관형어: 문법은 넝 선생님의 수업을 들어라. 앞말 (*관형어)의 꾸밈을 받을 수 있음 자립명사 의존명사 고유명사 보통명사 사물의 이름을 나타내는 품사 특정한 사물이나 사람을 다른 것들과 구별하기 위하여 쓰이는 명사 ex. 자리산 같은 종류의 모든 사물에 두루 쓰이는 명사. ex . 과일, 어머니 다른 말의 도움을 받지 아니하고 단독으 로 쓰일 수 있는 명사 ex. 사과, 하늘 앞에 관형어가 있어야만 쓰일 수 있는 명사 선행하는 단어의 수량을 세는 단위 ex. 마리, 자루 100 만 원, 한 번 두 번 EXC. 한번 = try to = 명사 형식성 의존 명사 단위성 의존 명사 의미가 형식적이어서 다른 말 아래에서 기대어 쓰이는 명사 ex. 먹을 만 큼, 갈 수 있다 형식성 의존 명사 관형어 사람이나 사물의 이름을 대신 나타내는 품사 지시대명사 인칭대명사 어떤 사물이나 처소를 이르는 대명사 사물 대명사 ex. 이것, 저것, 그것 처소 대명사 ex. 여기, 저기, 거기 사람을 가리키는 태명사 1인칭 나, 저, 우리, 저희 2인칭 너, 너희, 자네, 당신 3인칭 이(분,사람,등), 그(분,사람,등) ,저(분,사람,등), 이이 대상의 이름이나 신분을 모를 때 쓰는 인칭 대명사로 주로 의문문에 쓰인 (정보를 모를 때) ex. 누구의 얼굴이 먼저 떠오르냐? 미지칭 부정칭 특정 대상을 가리지 않는 인칭 대명사 ex. 누구라도 상관없다. 한 번 나온 명사를 다시 가리길 때 쓰이는 인칭 대명사 ex. 철수는 아직 어려서 자기만 알아. 재귀칭 EXC. 명사의 특징을 대부분 갖지만, 관형사의 수식을 받을 수 없다. 관형어의 수식은 된다. ex. 현 그 X , 예쁜 그녀 O 사물의 수량이나 순서를 나타내는 품사. 양수사 서수사 ex. 첫째, 둘째 수량을 셀 때 쓰는 수사 ex. 하나, 둘, 셋 서수를 나타내는 수사 고유어 계통 한자어 계통 ex. 제일, 제이 EXC. 첫째가 사람(형제)일 때는 = 명사 하루,이틀, 사흘 = 명사 ex. 너 하나 뿐이야 = 명사
 • 8. NEXT 수식언
 • 9. 수식언
 • 10. 수식언
 • 11. 수식언
 • 12. 독립언 NEXT
 • 13.독립언 자유롭게 사용할 수 있는 말. 문법이나 문장으로 연결되지 않다. 감탄사 : 느낌, 놀람, 부름, 대답의 의미를 나타내는 말 Ex. 아, 어, 야, 네 감탄사와 기능은 같지만 감탄선가 아닌 경우가 있다. 감탄사의 종류 감정 감탄사 : 혼자로 자기의 감정을 표현함 Ex. 아이고, 엉 의지 감탄사 : 상대방에게 자기의 생각을 표현함 Ex. 자, 예, 여보세요 입버릇 및 더듬거림 : 특별한 뜻 없이 나는 소리 Ex. 에헴, 음 -사전에 등재되지 않는 감탄사들 많다. : 우아, 헐, 대박 -주로 문장의 앞, 중이나 마지막에 놓일 수 있다. -이론 적으로는 조사가 결합하지 않는다. 감탄사의 특징 유의할 점 Ex. 니나야! 너 뭘 먹고 있니? (명사 +호격 조사)
 • 14. 관계언 NEXT
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19. 용언 NEXT
 • 20.용언 주어의 움직임이나 상태를 서술하는 말 용언의 특징 1. 문장에서 쓰임에 따라 행태가 변함 Ex. 보다 의문 : 봐요? 과거 : 봤다 주체높임 : 보시다 2. 문장에서 서술어의 기능을 담당한다. Ex. 이 사진은 너무 아름다워요. 서술어 3. 활용을 통해 관현어/ 부사어 등의 기능도 한다 Ex. 이 사진은 아름다운 사진이다. 형용사 + 관형사형 어미 'ㄴ’ 관형어 사진을 아름답게 찍었다. 형용사 + 부사형 어미 '-게’ 부사어 4. 부사만 수식을 받을 수 있다. 5. 형태가 변하는 가변어에 속한다. 6. 사전에 '-다'가 결합한 기본형으로 등제되어 있다. 용언의 종류 동사 : 사람이나 사물의 동작이나 작용을 서술함 자동사 Ex. 민영이가 잔다. 타동사 Ex. 민여이가 비빔밥을 먹는다. 형용사 : 사람이나 사물의 상태나 성질을 서술함 성상 형용사 : 성질과 관련, 상태와 관련 Ex. 어머니가 너무 착해요. 오늘 너무 피곤해요. 지시 형용사 : 앞에 언급된 성질과 상태 등의 내용을 다시 가리키는 형용사. Ex. 이렇게 할 수도 있다.
 • 21.동사와 형용사의 구별 본용언과 보조용언 본용언 : 문장의 주체를 주되게 서술하면서 보조용언의 도움을 받는 용언. 단독적으로 문장의 서술어가 될 수 있다. 보조용언 : 본용언 뜻을 보충하는 용언. 단독적으로 문장의 서술어가 될 수 없다. 바다에 가고 싶다. 피자 먹어 봤니? Ex. 본용언 + 본용언, 본용언 + 보조용언 구분하는 방법 본용언 + 본용언은 각각의 용언으로 문장을 구성할 수 있지만 보조용언은 문장을 구성할 수 없다. 본용언 + 보조용언은 문장 성분이나 어미 ‘아/어서’ 끼어들 수 없지만 본용언은 + 본용언은 끼어들 수 있다.
 • 22.จัดทำโดย ปัณฑิตา คงสงค์ 6220210044 อุลญา ง๊ะสมัน 6120210087 วันวิสาข์ พิมพ์ศรี 6220210334 ปัณฑิตา คงสงค์ 6220210044 เมทะนี โยธาทิพย์ 6220210315 อนงค์ศรี จำนงลักษณ์ 6220210183