Korean Grammar 1-음운

0

Presentation Transcript

 • 1.음운 START 음운 한국어 - 문법 I Mind map
 • 2.NEXT MIND MAPPING Mind Map นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 한국어 - 문법 I เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่อง 음운 - 단어의중류 และได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียน ผู้จัดทำหวังว่า Mind Map นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หรือนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คำนำ
 • 3. คำแนะนำ ผู้จัดทำมีการจัดทำ Mind map เอกสารเนื้อหาที่มีทั้ง 2 ประเภทคือ ประเภทที่ 1. E-Book ไฟล์รูปแบบ PDF ที่เหมาะแก่การฟังคำอธิบายจากวิดีโอประกอบและ E-Book รูปแบบ PowerPoint ที่สามารถกดฟังคำบรรยายได้จากเอกสารเลย โดยแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือฉบับที่ 1 เรื่อง 음운 และฉบับที่ 2 เรื่อง 단어의 종류ในฉบับนี้คือเรื่อง 음운 ประเภทที่ 2 คือไฟล์ PDFและ PowerPoint เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นได้ โดยเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้จะประกอบไปด้วยสรุปภาพรวมเป็น Mind map แล้วจึงอธิบายรายละเอียดที่มีเนื้อหาต่างๆ เช่นนิยาม ความต่าง ข้อยกเว้น ข้อควรระวัง ตัวอย่างของ 음운 ตามรายละเอียดต่างๆเป็นภาษาเกาหลี และมีวีดีโออธิบายประกอบให้เข้าใจง่ายขึ้น สามารถแสกน Qr code เพื่อใช้เป็นสื่ออธิบายรายละเอียดของเอกสารฉบับนี้ NEXT MIND MAP
 • 4.음운 สารบัญ บทที่ 1 음운……………………………………………………………………………………………. 모음-단모음…………………………………………………………………………….……....….…….......1-3 이중모음……………………………………………………………………………….………....….……....…....5 자음……………………………………………………………………………………....…….....6 소리 나는 위치에 따른 부류………………………………………………………….……......………..8 소리 내는 방법에 따른 부류……………………………………………………………………………..9 목청의 울림 여부에 따른 분류……………………………………………………………….…….....10 소리의 세기에 따를 분류………………………………………………………………….....….……....11 교체……………………………………………..…………………………………………………....……....12-13 음절의 끝소리…………………………………………………………………………………….……...…....14 된소리 되기………………………………………………………………….………....…….........……….....15 구개 음화.....………………………………………………………………………..…………..………………..16 자음 동화…………………………………………………………………………………………………......…..17 축약…………………………………………………………………………………….….……....…………..18-19 탈락………………………………………………………………………………………….........…....…..…20-21 첨가…………………………………………………………………………………………….….……....…..22-23 หน้า
 • 5.음운 음운 체계 음운의 변동 모믐 체계 자음 체계 교체 축약 탈락 첨가 음절의 끝소리 규칙 된소리 되기 자음 동화 구개음화 자음 축약 모음 축약 자음 탈락 모음 탈락 ㄴ 첨가
 • 6.모음 NEXT
 • 7.모음 단모음 혀의 앞뒤 위치 따라 소리를 낼 때 공기가 목 안이나 입안에서 장애를 받지 않고 나는 소리 [ᅵ,ᅱ,ᅦ,ᅬ,ᅢ,ᅳ,ᅥ,ᅡ,ᅮ,ᅩ] 1 전설모음: 혀의 앞쪽에서 소리 나는 모음 2 후설모음: 혀의 뒤쪽에서 소리 나는 모음 혀의 높낮이에 따라 1 고모음: 소리 낼 때 입이 조금 열려서 혀의 높이가 높은 모음 2 중모음: 소리 낼 때 입이 더 열려서 혀의 높이가 중간인 모음 3 저모음: 소리 낼 때 입이 크게 열려서 혀의 높이가 낮은 모음 단모음 이중모음 발음하는 동안 입술 모양과 혀의 위치가 변하지 않음
 • 8.3. 입술 모양에 따라 1 평순 모음: 발음할 때 입술을 둥글게 하지 않고 소리 내는 모음 2 원순 모음: 발음할 때 입술을 둥글게 하여 소리 내는 모음
 • 9.3. 입술 모양에 따라 1 평순 모음: 발음할 때 입술을 둥글게 하지 않고 소리 내는 모음 2 원순 모음: 발음할 때 입술을 둥글게 하여 소리 내는 모음 이중모음 [ᅣ,ᅤ,ᅧ,ᅨ,ᅪ,ᅫ,ᅭ,ᅯ,ᅰ,ᅲ,ᅴ] 단모음 반모음 이중모음 단모음과 반모음이 결합해서 이루어짐 J - 계 상향이중모음 ㅑ, ㅕ, ㅛ,ㅠ,ㅒ,ㅖ W- 계 상향이중모 ㅘ, ㅙ, ㅝ, ㅞ J- 계 상향이중모 반모음 "ㅣ"가뒤에서 소리 난다고 본다 ㅢ 발음하는 동안 입술 모양과 혀의 위치가 변함
 • 10.자음 NEXT
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.교체 NEXT
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.NEXT 축약
 • 23.자음 축약 모음 축약 ㄱ + ㅎ = ㅋ Ex. 좋고 [조코] ㄷ + ㅎ = ㅌ Ex. 노랗다 [노라타] ㅣ + ㅏ,ㅓ,ㅗ,ㅜ = ㅑ,ㅕ,ㅛ,ㅠ Ex. 물리 + 어 = 물려 ㅗ,ㅜ + ㅏ,ㅓ = ㅘ,ㅝ Ex. 두 + 었다 = 뒀다 축약 두 음운이 합쳐져서 하나의 음운으로 소리 나는 현상함 ㅂ + ㅎ = ㅍ Ex. 잡히다 [자피다] ㅈ + ㅎ = ㅊ Ex. 젖히다 [저치다] : 예사소리인 ‘ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ’이 ‘ㅎ’과 만나서 거센소리인 ‘ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ’로 소리 니는 현상 모음 ‘ㅣ’나 ‘ㅗ/ㅜ’가 다른 모음과 만나서
 • 24.NEXT 탈락
 • 25. 동음 탈락 Ex. 간난 -> 가난 목과 ->모과 ‘ㄹ ’탈락 = ㄹ + ㄴ,ㄷ,ㅅ,ㅈ Ex. 딸 + 님 = 따님 활 + 살 = 화살 ‘ㅎ’탈락 = ㅎ + 모음 어미 Ex. 좋은 [조은] ‘ㅅ’탈락 = ㅅ + 모음 어미 Ex. 짓다 = 짓 + 어 [지어] 자음 탈락 모음 탈락 탈락 두 음운이 만나 어느 하나의 음운이 없어지는 현상함 ‘ㅡ’ 탈락 = ㅡ + 아/어 Ex. 프+아/어 -> 퍼 끄+아라/어라->꺼라 아프+아서/어서->아파서 동음 탈락 Ex. 가 + 아서 = 가서 서 + 었다 = 섰다
 • 26.첨가 NEXT
 • 27.첨가 사잇소리 울림소리 + 예사소리 = 울림소리 + 된소리 전제 조건 1. 합성어 (명사+명사 ) 2. 합성어에 우리 말이 하나라도 들어 있어야함 3. 아퓨말이 올림소리 (모음,ㅁ, ㄴ, ㄹ , ㅇ) 개념 : 음운과 음운 사이에 새로운 음운이 생겨나는 것 ex. 봄 + 비 = [봄삐] ㅅ 자음 + 모음(ㅣ) = [ㄴ ㄴ] 모음 + ㅅ = 모음 + ㄴ, ㅁ ex. 이 + 몸 = 잇몸 = [인몸] (비음화 ) ㅅ ex. 깻닢 = 깨 + 잎 = 깨 + 잎 = 깨 + 닢 = [깬닢] ㅅ ㄷ ㄴ 'ㄴ' 첨가 명사 + 명사,접두사 (첫음절 = 이, 야, 여 ,요, 유) 니, 냐, 녀, 뇨, 뉴) ex. 솜이불 = [솜니불] ㅅ ㅅ
 • 28.จัดทำโดย ปัณฑิตา คงสงค์ 6220210044 อุลญา ง๊ะสมัน 6120210087 วันวิสาข์ พิมพ์ศรี 6220210334 ปัณฑิตา คงสงค์ 6220210044 เมทะนี โยธาทิพย์ 6220210315 อนงค์ศรี จำนงลักษณ์ 6220210183